.

Poskytování ošetřovatelské péče cizincům z pohledu všeobecné sestry

Vážená respondentko, vážený respondente,


jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma Poskytování ošetřovatelské péče cizincům z pohledu všeobecné sestry. Dotazník je rozdělen na 4 části, je anonymní a data slouží pouze pro mou bakalářskou práci. Zabere Vám pouze pár minut.

Velice děkuji za Váš čas a ochotu.


Aneta Holendová

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Uveďte Váš věk:

Použijte pouze číslice
3

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Vyberte jednu odpověď
4

Na jakém oddělení nyní pracujete?

5

Jaká je délka Vaší celkové praxe?

Vyberte jednu odpověď
6

Jakými cizími jazyky se dorozumíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak často ošetřujete cizince?

Vyberte jednu odpověď
8

Se kterými cizinci jste se již setkal/a?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Znáte pojem multikulturní/transkulturní/kulturní péče?

Vyberte jednu odpověď
10

Který z těchto pojmů byste preferoval/a?

Vyberte jednu odpověď
11

Kde jste se seznámil/a s multikulturní péčí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Znáte zásady správné komunikace s cizincem?

Vyberte jednu odpověď
13

Zkuste odpovědět, které z možností jsou zásady správné komunikace s cizincem:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Byl/a jste poučen/a, jakým způsobem provádět ošetřovatelský proces u cizinců?

Vyberte jednu odpověď
15

Máte předpojatost vůči pacientům cizí národnosti?

Vyberte jednu odpověď
16

V jakých oblastech se Vaše předpojatost projevuje?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Pociťujete při ošetřování cizinců větší pracovní zátěž?

Vyberte jednu odpověď
18

Setkal/a jste se v minulosti s nevhodným chováním kolegyň/kolegů k pacientům cizí národnosti?

Vyberte jednu odpověď
19

Vyskytly se někdy problémy při ošetřování pacienta cizí národnosti?

Vyberte jednu odpověď
20

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku ANO, označte důvody, které komplikovaly ošetřování.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
21

Měl pacient cizí národnosti neobvyklé požadavky?

Vyberte jednu odpověď
22

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku ANO, uveďte, prosím, jaké požadavky:

23

Setkal/a jste se v praxi s názorem, že by se měl pacient cizí národnosti přizpůsobit zvykům při pobytu v ČR?

Vyberte jednu odpověď
24

Jakým způsobem se dorozumíte, pokud nemluvíte stejným jazykem jako pacient?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
25

Je na Vašem pracovišti k dispozici tlumočník?

Vyberte jednu odpověď
26

Víte, jak tlumočníka kontaktovat?

Vyberte jednu odpověď
27

Jsou na Vašem pracovišti k dispozici dokumenty v cizím jazyce?

Vyberte jednu odpověď
28

Umožňuje se na Vašem pracovišti přijetí příbuzného cizince z důvodu usnadnění komunikace?

Vyberte jednu odpověď