Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich LGD Kraina Mlekiem Płynąca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca.

Wszelkie wyjaśnienia udziela biuro LGD, tel. 86 279 19 10, mail: biuro@krainamlekiemplynaca.pl

W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: ( Prosimy o zaznaczenie „tak”, „nie” lub „nie wiem”)
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie [nazwa}? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Jeżeli rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania, powodem jest....

Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? ( Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych)
Wymagana odpowiedź

Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Kraina Mlekiem Płynąca z siedzibą w Małym Płocku?
Wymagana odpowiedź

Image for question 13

Jeżeli zna Pan/i LGD, w jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?

Jak Pan/i ocenia działalność Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca (1 gwiazdka oznacza ocenę złą, 5 gwiazdek oznacza ocenę bardzo dobrą)
Wymagana odpowiedź

0/5

Co możemy usprawnić w naszej pracy? Na jakich obszarach aktywności powinniśmy się skupić w najbliższej przyszłości?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA. Status na rynku pracy:
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Płeć
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Niepełnosprawność
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Wielkość gospodarstwa rolnego
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Wiek przedział
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA. Miejsce zamieszkania: gmina
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków