UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Program Rewitalizacji Gminy Łobżenica

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo!

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Gminy Łobżenica. Obszarami zdegradowanym objętymi Gminnym Programem Rewitalizacji są: układ zabytkowy, centrum miasta Łobżenica oraz Gródek Krajeński. Celem działań rewitalizacyjnych jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i poprawa życia mieszkańców. Aby analiza była efektywna należy włączyć mieszkańców, dla których bezpośrednio dedykowany jest program jak i mieszkańców całej gminy. Ankieta jest anonimowa i pomóc ma rzetelnemu opracowaniu programu.

Proszę o poświęcenie kilku minut i włączenie się do pracy nad programem rewitalizacji gminy Łobżenica.

Jest Pan/i mieszkańcem
Wymagana odpowiedź

​Proszę ocenić atrakcyjność Miasta Łobżenica na płaszczyznach mieszkaniowej, kulturowej, handlowej i turystycznej w skali od 1 do 4. Zaznaczając odpowiednią rubrykę (przy czym 1 to niekorzystne a 4 to bardzo atrakcyjne).
Wymagana odpowiedź

1. Niekorzystna
2. Zadowalająca
3. Atrakcyjna
4. Bardzo atrakcyjna
Mieszkaniowa
Kulturowa
Handlowa
Turystyczna

​Proszę ocenić atrakcyjność Gródka Krajeńskiego na płaszczyznach mieszkaniowej, kulturowej, handlowej i turystycznej w skali od 1 do 4. Zaznaczając odpowiednią rubrykę (przy czym 1 to niekorzystne a 4 to bardzo atrakcyjne).
Wymagana odpowiedź

1. Niekorzystna
2. Zadowalająca
3. Atrakcyjna
4. Bardzo atrakcyjna
Mieszkaniowa
Kulturowa
Handlowa
Turystyczna

Ocena zjawisk problemowych miasta Łobżenica. Jakie problemy Pana(i) zdaniem najbardziej przeszkadzają rozwojowi gospodarczo-społecznemu miasta Łobżenica? W jakim stopniu zagrażają rozkwitowi miasta Łobżenica? Z zaznacz odpowiednią rubrykę, przy założeniu, że 1 to nieznacząco a 3 to wybitnie zagrażający rozwojowi.
Wymagana odpowiedź

1. Nieznacząco
2. Istotnie
3. Wybitnie
Nieatrakcyjna okolica dla rozwoju gospodarki handlowo- mieszkaniowej
Niewystarczający metraż i stan techniczny lokali
Zły stan techniczny i estetyka budynków
Brak miejsc parkingowych
Zły stan dróg
Brak dostępu do kultury powszechnej
Źle zagospodarowana i zarządzana okolica
Mała aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych(brak imprez plenerowych, okolicznościowych itp.).
Nieopłacalność prowadzenia lokali handlowych

Ocena zjawisk problemowych Gródka Krajeńskiego. Jakie problemy Pana(i) zdaniem najbardziej przeszkadzają rozwojowi gospodarczo-społecznemu, turystycznemu Gródka Krajeńskiego? W jakim stopniu zagrażają rozkwitowi Gródka Krajeńskiego? Według uznania proszę zaznaczyć odpowiednie rubryki przy założeniu, że 1 to nieznacząco a 3 wybitnie zagraża rozwojowi.
Wymagana odpowiedź

1. Nieznacząco
2. Istotnie
3.Wybitnie
Nieatrakcyjna okolica dla rozwoju gospodarki handlowo- mieszkaniowej
Niewystarczający metraż i stan techniczny lokali.
Zły stan techniczny i estetyka budynków
Ograniczona i uboga oferta turystyczna
Zły stan dróg
Brak dostępu do kultury powszechnej
Źle zagospodarowana i zarządzana okolica
Nieopłacalność prowadzenia lokali handlowych
Słabo rozwinięte ośrodki kulturalno-rekreacyjne i sportowe
Mała aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych (brak imprez plenerowych, okolicznościowych, itp.).

Jakie działania Pana(i) zdaniem są najbardziej istotne dla poprawy, jakości życia i dla rozwoju gospodarczego w mieście Łobżenica? W jakim stopniu Pana(i) zdaniem poszczególne zadania mają wpływ na rozwój miasta?
Wymagana odpowiedź

1. Nieistotne
2. Ważne
3. B. Ważne
Przyciągnięcie inwestorów
Rozwój handlu
Poprawa estetyki budynków Starego Miasta
Rozwój sieci gastronomicznej i bazy noclegowej
Dostosowanie do potrzeb mieszkańców lokali mieszkalnych
Polepszenie stanu dróg, chodników
Stworzenie miejsc parkingowych

Jakie działania Pana(i) zdaniem są najbardziej istotne dla poprawy, jakości życia i dla rozwoju gospodarczego w Gródku Krajeńskim? W jakim stopniu Pana(i) zdaniem poszczególne zadania mają wpływ na rozwój Gródka?
Wymagana odpowiedź

1. Nieistotne
2. Ważne
3. B.Ważne
Przyciągnięcie inwestorów
Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej
Poprawa atrakcyjności terenów wypoczynkowych
Zwiększenie liczby imprez kulturowych, plenerowych itp.
Zagospodarowanie obiektów i miejsc ogólnoużytkowych
Zwiększenie liczby obiektów sportowy

Jakie inne regiony naszej gminy uważa Pan(i) za konieczne do objęcia programem rewitalizacji?( sołectwo, miejscowość obiekt)

Pozostało 250 znaków

Dziękuję za uwagę!