Názory učiteľov primárneho vzdelávania na pôsobenie asistentov v primárnom vzdelávaní

Vážení učitelia primárneho vzdelávania, 

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce na tému: Názory učiteľov primárneho vzdelávania na pôsobenie asistentov v primárnom vzdelávaní.  


Volám sa Bc. Denisa Gelačáková a som študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 


Cieľom tohto dotazníka je zistiť:

-   názory a postoje učiteľov na pôsobenie pedagogických asistentov v primárnom vzdelávaní, 

-   aké skúsenosti majú učitelia s prácou a spoluprácou s pedagogickými asistentmi,

-  prínosy, limity a prekážky pedagogického asistenta vnímané učiteľmi, 

-   potreby učiteľov v súvislosti s podporou zo strany pedagogických asistentov,

-   zhodnotiť vplyv pedagogických asistentov v inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 


Vaše úprimné a pravdivé odpovede sú pre nás veľmi dôležité a pomôžu nám spracovať relevantné dáta pre diplomovú prácu. Vo výskumnej časti diplomovej práce, budú výsledky výskumu spracované štatisticky. Nahliadnuť do nich bude možné prostredníctvom centrálneho registra záverečných prác.

Získané dáta budú použité výhradne na účely diplomovej práce a nebudú ďalej šírené.


Dotazník pozostáva z rôznych typov otázok. Väčšina z nich je formulovaná tak, aby ste si mohli vybrať jednu odpoveď z ponúkaných možností. V niektorých prípadoch budete mať možnosť vybrať viacero odpovedí alebo vyjadriť svoj vlastný názor. V priebehu vyplňovania dotazníka sa môžete kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcim odpovediam.  Vopred Vám ďakujem za čas a ochotu! 

Spustiť dotazník