Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník Ministerstva kultury ČR: Sběr informací pro zajištění datové kapacity nového centrálního systému evidence sbírkových předmětů.

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

odbor projektového řízení a IT a odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií ve spolupráci s Národním muzeem připravují žádost o podporu projektu z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26, eGovernment I. Projekt je zaměřen na vytvoření nového moderního a bezpečného systému pro správu a evidenci sbírek muzejní povahy v ČR, který by měl v budoucnu nahradit dosud užívaný systém DEMUS, při zachování všech jeho kvalit a výhod, včetně zajištění migrace dat. Chtěli bychom Vás proto požádat, abyste věnovali několik minut k vyplnění následujícího dotazníku. Takto získaná data nám velice pomohou pro vypracování relevantní vstupní analýzy muzejního prostředí.

Velice Vám děkujeme za Vaši spolupráci.

1 Název organizace
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Jméno a e-mail osoby vyplňující dotazník
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

3 Jaký jste typ organizace?
Povinná odpověď

4 Kolik má Vaše instituce zaměstnanců, kteří pracují se sbírkovou evidencí?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Vyplňte počet Vašich sbírek a podsbírek.
Povinná odpověď

Uveďte
Počet sbírek
Uveďte
Počet podsbírek
Uveďte

6 Jaký je počet Vašich evidenčních čísel v CES?
Povinná odpověď

Počet
Přírůstková čísla
Počet
Inventární čísla
Počet
Vyřazené - nadbytečnost/přebytečnost
Počet
Vyřazené - omyl/rozepsáno
Počet

7 Jaký používáte systém pro správu sbírkových předmětů?
Povinná odpověď

8 Uvažujete o přechodu na jiný evidenční systém?
Povinná odpověď

9 V případě, že bude vytvořen nový, robustní a státem garantovaný evidenční systém, budete mít zájem přejít na jeho platformu?
Povinná odpověď

10 V případě, že máte evidenci sbírkových předmětů vedenou pouze v analogové (papírové) podobě, uveďte kvalifikovaný odhad počtu evidenčních čísel.
Povinná odpověď

Uveďte pouze počet evidenčních čísel, k nimž ještě neexistuje záznam v přírůstkové nebo katalogové evidenci převedený do elektronické evidence.

Počet záznamů
I. stupeň (přírůstková evidence)
Počet záznamů
II. stupeň (katalogová evidence)
Počet záznamů

11 Kolik procent (kvalifikovaný odhad) sbírkových předmětů vyžaduje zpracování zcela nového strojově čitelného evidenčního záznamu?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

12 Jakou formu digitalizace analogové evidence provádíte?
Povinná odpověď

RETROKONVERZE = Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i svazkového) katalogu do digitální podoby za pomoci informačních technologií. Výsledkem konverze je obrazová nebo strukturovaná forma záznamů. Účelem je zajištění online dostupnosti katalogu.

13 Jak velká je z hlediska datové kapacity v současnosti Vaše elektronická evidence sbírkových předmětů (bez obrazových a zvukových dat)?
Povinná odpověď

14 Je součástí evidence Vašich sbírek také obrazová a/nebo zvuková dokumentace sbírkových předmětů?
Povinná odpověď

Jedná se o základní obrazovou nebo zvukovou dokumentaci sbírkového předmětu, která je součástí jeho jednoznačného určení v rámci evidenčního záznamu.

15 Jaký je procentuální podíl obrazově a zvukově dokumentovaných sbírkových předmětů vůči tímto způsobem nezdokumentovaným předmětům ve Vaší instituci?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

16 V případě, že je součástí Vaší evidence sbírek také vizuální dokumentace sbírkových předmětů, v jaké formě?
Povinná odpověď

17 Jak velká je z hlediska datové kapacity v současnosti vizuální dokumentace Vašich sbírkových předmětů?
Povinná odpověď

18 Jak kvalitním připojením na internet disponujete?
Povinná odpověď

Rozdělte 100% mezi všechny objekty Vaší instituce.

Rozdělte 100 procent
Kvalitní
0
100
Průměrné
0
100
Nekvalitní
0
100

19 Poznámky
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

S případnými dotazy se můžete obracet na:

Mgr. Dagmar Fialová, Národní muzeum, dagmar_fialova@nm.cz