.

Úvodný dotazník - ekonomika a financie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Uveďte prosím názov organizácie

2

V akom účtovnom systéme / ERP účtujete?

Vyberte jednu odpoveď
3

Ste platiteľmi DPH?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ste držiteľmi iných povolení / certifikátov? Ak áno, prosím uveďte. (napr. pridelenie čísla EORI, povolenie nakladania s odpadmi, chránená dielňa a pod.)

5

Máte podnikateľskú činnosť?

Vyberte jednu odpoveď
6

V akých bankách máte vedené účty?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Je schvaľovací proces (ZFK) elektronickou formou?

Vyberte jednu odpoveď