.

ANKIETA dla nauczycieli uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Jestem studentem Społecznej Akademii Nauk na kierunku pedagogika – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dzięki której zdobędę informację niezbędne do napisania pracy licencjackiej na temat zjawiska agresji wśród uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i sposoby ich przeciwdziałania w opinii nauczycieli. Badania są prowadzone anonimowo i będą wykorzystane tylko dla potrzeb mojej pracy. Dziękuję za poświęcony czas.
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jakie jest Pani/Pana doświadczenie zawodowe?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Klasa, której dotyczy wypełniana ankieta:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy w szkołach występuje zjawisko agresji wśród uczniów?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak często obserwuje się według Pani/Pana zachowania agresywne u uczniów w klasach VI-VIII?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Które z wymienionych form agresji można według Pani/Pana najczęściej zaobserwować u uczniów?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Które z wymienionych rodzajów zachowań agresywnych najczęściej obserwuje się wśród uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Które z wymienionych czynników według Pani/Pana przyczyniają się do zachowań agresywnych u uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Uważa Pani/Pan, że w rodzinach dysfunkcyjnych istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań agresywnych wśród dzieci niż w tzw. rodzinach normalnych?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Które z wymienionych czynników w środowisku rodzinnym według Pani/Pana wpływają na powszechność agresji wśród uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Które z wymienionych czynników środowiskowych według Pani/Pana wpływa na powszechność agresji wśród uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Które z wymienionych skutków według Pani/Pana wpływa na występowanie zachowań agresywnych wśród uczniów klas VI – VIII?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Które z wymienionych skutków według Pani/Pana dotyka uczniów, wśród których występują zachowanie agresywne w relacjach rówieśniczych?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Które z wymienionych skutków według Pani/Pana dotyka uczniów, wśród których występują zachowanie agresywne w funkcjonowaniu w grupie?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Które z wymienionych skutków według Pani/Pana dotyka uczniów, u których występują zachowanie agresywne w relacji z samymi sobą?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Czy w szkołach prowadzone są inicjatywy, programy lub warsztaty mające na celu przeciwdziałanie agresji?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy uważa Pani/Pan, że te programy są skuteczne w zapobieganiu agresji?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Jakie są główne działania profilaktyczne prowadzone w szkołach?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
19

Które z wymienionych form według Pani/Pana są najbardziej efektywne w procesie wychowawczym jako elementy profilaktyki agresji?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi