Powered by

Projekt KULTIMED: Jak se ti studuje na VŠ? The KULTIMED project: What is your study like at university?

For English, scroll down...


Ahoj,

věříme, že kvalitní vzdělání a zdravé a bezpečné studijní prostředí by měly být poskytovány všem bez rozdílů. Je tomu ale opravdu tak?

To se snažíme zjistit pomocí tohoto anonymního dotazníku. Výsledky výzkumu budeme sdílet v rámci projektu KULTIMED ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Vice o projektu najdeš zde.

Vyplnění dotazníku ti zabere zhruba 10 minut a na jeho konci se můžeš zúčastnit slosování o 15 voucherů do internetového obchodu Alza.cz!


Za vyplnění ti předem děkujeme!

Tým ISIC & KULTIMED 


Dotazník realizuje a rozesílá pod obchodní značkou ISIC společnost GTS Alive, s. r. o. Dotazníkové šetření je prováděno tak, že k odpovědím nejsou zpětně přiřazovány žádné identifikačních a kontaktní údaje. Anonymní statistická data zpracuje Sociologický ústav Akademie věd ČR. Výsledky výzkumu nebudou přiřazovány k osobním údajům pro účely účasti v soutěži nebo pro účel sdílení výsledků průzkumu. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, pouze nezbytným dodavatelům zajišťujícím výzkum. Více o informací o zpracování osobních údajů je dostupných zde.


---

Hello,

we believe that quality education and a healthy and safe learning environment should be provided to all without distinction. But is that the case?

This is what we are trying to find out with the help of this anonymous questionnaire. We will share the results of the research as part of the KULTIMED project in cooperation with the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. You can find more about the project here.

Filling out the questionnaire will take you about 10 minutes, and at the end of it you can take part in a draw for 15 vouchers for the Alza.cz online store!


Thank you in advance for filling it out!

The ISIC & KULTIMED team


The questionnaire is implemented and distributed under the trademark ISIC by the company GTS Alive, s. r. o. The questionnaire survey is carried out in such a way that no identification and contact data are retroactively assigned to the responses. Anonymous statistical data will be processed by the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Research results will not be associated with personal data to participate in the competition or to share the results of the research. Personal data will not be passed on to third parties, only to necessary suppliers providing research. More information on the processing of personal data is available here.

SPUSTIT DOTAZNÍK - START the questionnaIRE