.

Hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý sa realizuje v súlade s § 70 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v školách a školských zariadeniach.

Ďakujem.

Zabezpečené
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

1. Proaktivita vedúceho zamestnanca

1

Vedúci zamestnanec aktívne vyhľadáva nové príležitosti pre našu školu.

Vyberte jednu odpoveď
2

Vedúci zamestnanec prijíma zodpovednosť za prácu ľudí a výsledky školy.

Vyberte jednu odpoveď
3

Vedúci zamestnanec reprezentuje a propaguje školu.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

2. Riadenie procesov v škole a školskom zariadení

4

Vedúci zamestnanec jasne a zrozumiteľne definuje svoje očakávania od zamestnancov.

Vyberte jednu odpoveď
5

Vedúci zamestnanec pravidelne vyhodnocuje stav procesov výchovy a vzdelávania a výsledkov školy.

Vyberte jednu odpoveď
6

Vedúci zamestnanec má prehľad o aktuálnom dianí v škole.

Vyberte jednu odpoveď
7

Vedúci zamestnanec sa zaujíma o deti, vedie s nimi dialóg, rieši podnety od detí alebo rodičov/zákonných zástupcov.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

3. Vedenie ľudí a podpora (líderstvo)

8

Vedúci zamestnanec podporuje a pomáha zamestnancom.

Vyberte jednu odpoveď
9

Vedúci zamestnanec sa správa korektne ku všetkým zamestnancom.

Vyberte jednu odpoveď
10

Vedúci zamestnanec vytvára motivujúce a podnetné pracovné prostredie.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

4. Delegovanie úloh

11

Vedúci zamestnanec zrozumiteľne formuluje úlohy zamestnancom.

Vyberte jednu odpoveď
12

"Vedúci zamestnanec zadáva úlohy tak, aby ich zamestnanci mohli splniť včas a v požadovanej kvalite."

Vyberte jednu odpoveď
13

Vedúci zamestnanec deleguje úlohy vhodné pre zamestnancov a poskytuje im potrebnú podporu pri ich plnení.

Vyberte jednu odpoveď
14

Vedúci zamestnanec vyžaduje od zamestnancov samostatné a zodpovedné plnenie úloh.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

5. Informovanosť a rozhodovacie procesy

15

Vedúci zamestnanec vhodne a včas informuje zamestnancov o záležitostiach týkajúcich sa chodu školy, cieľoch, úlohách a očakávaných výsledkoch.

Vyberte jednu odpoveď
16

Vedúci zamestnanec zapája zamestnancov do rozhodovania a spolupracuje s nimi pri plnení úloh.

Vyberte jednu odpoveď
17

Vedúci zamestnanec rozhoduje objektívne a transparentne.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

6. Hodnotenie a oceňovanie zamestnancov

18

Vedúci zamestnanec poskytuje zamestnancom konštruktívnu spätnú väzbu.

Vyberte jednu odpoveď
19

Vedúci zamestnanec bezodkladne chváli a oceňuje zamestnancov za kvalitné plnenie úloh.

Vyberte jednu odpoveď
20

Vedúci zamestnanec hodnotí a odmeňuje zamestnancov transparentne a objektívne na základe zásad a kritérií hodnotenia.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

7. Profesijný rozvoj zamestnancov

21

Vedúci zamestnanec podporuje profesijný rozvoj zamestnancov formou vzdelávania a iných rozvojových aktivít.

Vyberte jednu odpoveď
22

Vedúci zamestnanec zabezpečuje aktivity spoločného učenia sa zamestnancov na podporu ich profesijného rozvoja.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

8. Komunikácia a riešenie konfliktov

23

Vedúci zamestnanec dokáže objektívne a citlivo riešiť problémy a konflikty medzi zamestnancami, deťmi, zákonnými zástupcami.

Vyberte jednu odpoveď
24

Vedúci zamestnanec rieši problémy a konflikty včas, otvorene a transparentne.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

9. Sebapoznanie

25

Vedúci zamestnanec je schopný sebareflexie a prijíma konštruktívnu spätnú väzbu od zamestnancov.

Vyberte jednu odpoveď
26

Vedúci zamestnanec aktívne vyhľadáva príležitosti na vzdelávanie a pracuje na svojom profesijnom rozvoji.

Vyberte jednu odpoveď
27

Vedúci zamestnanec je príkladom pre ostatných zamestnancov v pozitívnom prístupe a zlepšovaní procesov.

Vyberte jednu odpoveď
Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy Óvoda Tureň

10. Otvorené otázky

28

Napíšte 3 kľúčové slová, ktorými by ste charakterizovali vami hodnoteného vedúceho zamestnanca.

29

Uveďte, čo si najviac ceníte na vami hodnotenom vedúcom zamestnancovi.

30

Uveďte, v čom by sa mal vami hodnotený vedúci zamestnanec ďalej rozvíjať (zlepšovať).