Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

DEFINICE MUZEA – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Sběr odpovědí byl ukončen.

ÚVODNÍ INFORMACE A INSTRUKCE K DOTAZNÍKU:

 

Účel dotazníku:

Na generální konferenci Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums, dále jako ICOM), která se uskuteční v roce 2022 v Praze, bude znovu otevřena otázka přijetí nové definice muzea. Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity spolu s Českým národním výborem ICOM a ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky připravily dotazník, jehož prostřednictvím usilují o získání dat vztahujících se k této aktuální problematice světového muzejnictví a vytvoření základu pro širší odbornou diskuzi v prostředí ČR. Za tímto účelem hodlá oslovit co nejširší spektrum osob spjatých s oborem muzejnictví (zaměstnance muzeí a příbuzných institucí, ale i představitelé akademické sféry, státní správy a samospráva).

Ze získaných dat bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů a odesláno na sekretariát ICOM v Paříži, kde se shromáždí data z dalších zemí. Po celkovém vyhodnocení dotazníku budou výsledky současně zprostředkovány české muzejní komunitě (Věstník AMG) a budou dále diskutovány v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, včetně respondentů tohoto dotazníkového šetření. Česká odborná komunita zůstane zapojena také do dalších fází mezinárodních debat a příprav revize muzejní definice.

 

Instrukce k dotazníku:

Dotazník se skládá ze tří tematických bloků otázek. První blok se věnuje postojům respondenta ke stávajícím definicím muzea. Druhý blok hledá podněty k optimální podobě mezinárodní definice muzea. Třetí blok zjišťuje identifikační údaje o respondentovi.

Dotazník obsahuje převážně uzavřené otázky nebo škálovací otázky, kde respondent označením vybírá jednu nebo více platných odpovědí. Součástí je také několik otevřených otázek, v nichž můžete připojit vlastní komentář k uzavřeným otázkám (dobrovolné). Vyplnění dotazníku zabere cca 15-20 minut.

Anonymita jednotlivých respondentů je zajištěna. Data budou vyhodnocována kvantitativní cestou.