LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Draagvlakmeting ondernemersfonds gemeente Súdwest-Fryslân

Enquête beëindigd.

Geachte ondernemer,

Dank u voor uw bereidheid deze tien vragen te beantwoorden. Daarmee helpt u de fractie van de ChristenUnie tot een beter besluit te komen. Op 17 december 2015 wordt de raad de vraag gesteld mee te werken aan het instellen van een ondernemersfonds.

Het raadsvoorstel vindt u op: http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/146796/kommisje+Bestjoer+en+Fin%C3%A2nsjes+03-12-2015

De betekenis en vorm van dit fonds wordt uitgelegd op de website http://www.ondernemersfondsswf.nl/

De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma als een voorwaarde voor medewerking aan de instelling van dit type ondernemersfonds gesteld dat er sprake zal moeten zijn van voldoende draagvlak onder de ondernemers. Deze enquête is vooral bedoeld om zicht te krijgen op dit draagvlak.

1 Bent u ondernemer in Súdwest-Fryslân?
Vereist antwoord

2 Bent u eigenaar of gebruiker van een zakelijk pand (niet-woning) in de gemeente Súdwest-Fryslân waarover OZB geheven wordt?
Vereist antwoord

3 Bent u lid van een ondernemersvereniging in SWF?
Vereist antwoord

4 Maakte u als ondernemer eerder al deel uit van een BedrijfsInvesteringsZone (vanaf 2010 met de eigen BIZ als belasting) in Sneek of Bolsward?
Vereist antwoord

5 Bent u op de hoogte van de wens van de ondernemersfederatie SWF om een ondernemersfonds in te stellen?
Vereist antwoord

6 Bent u het afgelopen jaar (2015) door de ondernemersfederatie SWF of een lokale ondernemersvereniging benaderd om geïnformeerd te worden over de instelling van een dergelijk fonds?
Vereist antwoord

7 Hebt u (als lid of niet lid) ook uw stem uitgebracht bij één van de vergaderingen van de ondernemersfederatie of ondernemersverenigingen?
Vereist antwoord

8 Bent u voor of tegen het instellen van een ondernemersfonds naar dit model?
Vereist antwoord

9 Wilt u uw bedrijfsnaam geven (niet verplicht)?

250 tekens resterend

10 Wilt u uw kvK-nummer geven (niet verplicht)?

250 tekens resterend