Uplatnitelnost absolventů FRRMS MENDELU

Dobrý den,

dovolili jsme si Vás oslovit jako absolventy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho uplatnění na trhu práce. Dotazník obsahuje otázky týkající se hledání zaměstnání po absolutoriu FRRMS, Vaší současné situace a kompetencí, které jste si během studia na naší fakultě osvojili. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut.

1 Máte v současné době zaměstnání
Povinná odpověď

2 Jak dlouho jste hledal(a)/hledáte zaměstnání po absolvování studia na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

3 Jaký je průběh Vaší dosavadní pracovní dráhy po absolvování studia na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

4 Jak obtížné pro Vás bylo získat zaměstnání po absolvování studia na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

5 Myslíte si, že Vám status absolventa FRRMS MENDELU usnadnil získání zaměstnání?
Povinná odpověď

6 Pracujete/pracoval(a) jste ve vystudovaném oboru?
Povinná odpověď

7 V jakém sektoru pracujete/ jste pracoval(a)?
Povinná odpověď

8 Je/ bylo na Vaši pozici požadované vysokoškolské vzdělání?
Povinná odpověď

9 Jaký byl Váš hrubý nástupní plat v prvním zaměstnání po absolvování studia na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

10 Shodoval se Váš hrubý nástupní plat v prvním zaměstnání po absolvování studia na FRRMS MENDELU s Vaším očekáváním?
Povinná odpověď

11 Jakým způsobem jste získal(a) zaměstnání po absolvování studia na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

12 Domníváte se, že orientace studia byla z hlediska využitelnosti v pracovním životě:
Povinná odpověď

13 Uvítal(a) byste zpětně při studiu s ohledem na své budoucí potřeby v pracovním životě:
Povinná odpověď

14 Domníváte se, že Vás studium na FRRMS MENDELU dostatečně vybavilo následujícími kompetencemi:
Povinná odpověď

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Organizační schopnosti
Komunikační dovednosti
Schopnost sebeprezentace
Schopnost využít teorii v praxi
Schopnost nést odpovědnost
Rozhodnost
Znalost cizích jazyků
Řešení problémů
Všeobecný rozhled

15 Uvědomujete si nějakou dovednost, která Vám po přechodu do pracovního života chyběla a domníváte se, že jste ji mohl(a) získat i při studiu?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

16 Jak byste ohodnotili rozsah výuky cizích jazyků s ohledem na Vaše budoucí potřeby v pracovním životě?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

17 Domníváte se, že absolvování vysokoškolského studia na FRRMS MENDELU bylo z hlediska úsilí, které jste musel(a) vynaložit:
Povinná odpověď

18 Kdybyste se měl(a) znovu rozhodnout, zvolil(a) byste opět studium na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

19 Jaké je Vaše pohlaví
Povinná odpověď

20 V jakém roce jste dokončil(a) studium na FRRMS MENDELU?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

21 Jaký studijní obor jste vystudoval(a)?
Povinná odpověď