.

Киберпсихология

Уважаеми участници!

Каним Ви да се включите в съвременно иновативно изследване на тема: Киберпространство, Киберкултура, Киберпсихология. Резултатите ще бъдат използвани както за развитие и управление на социалните взаимоотношения на хората в модерната Интернет среда, така и предоставени за подпомагане на различни категории, направления и проблеми за изследване в психологията на съвременния индивид и общество.

Молим Ви да прочетете въпросите и да отговорите съобразно текста в скобите и възможните варианти на Вашата позиция.

Проф. С. Джонев Спорна работа!


Защищено
1

Какво място заема посещаването на Интернет мрежите (програми, приложения, платформи, услуги, игри) във Вашия живот?

(Заградете само един отговор)
2

С какво устройство работите в Интернет пространството?

(Заградете толкова отговори, колкото се отнасят за Вас и/или допишете.)
3

Имате ли достатъчна подготовка, за да ползвате успешно програмите и приложенията в Интернет мрежите?

(Заградете само един отговор.)
4

Как сте се учили да ползвате програмите и приложенията в Интернет мрежите?

(Заградете Вашите отговори и/или допишете.)
5

Колко често посещавате Интернет пространството (програми, приложения, платформи)?

(Заградете само един отговор.)
6

Колко Интернет източника (програми, приложения, платформи) общо ползвате?

(Дайте приблизително число.)
7

Кои Интернет източници (програми, приложения, платформи) ползвате?

(Назовете ги.)
8

Колко продължително прекарвате средно дневно в Интернет пространството (програми, приложения, платформи)?

(Дайте приблизително число в минути.)
9

Какви ползи имате от посещенията си в Интернет пространството (в програмите, приложенията, платформите)? За какви услуги ползвате Интернет?

(Дайте толкова отговора, колкото ползи извличате.)
10

С какви заплахи или вреди сте се сблъскали в Интернет мрежите (програми, приложения, платформи)? Какви проблеми Ви е създавал?

(Дайте толкова отговора, с колкото неприятности сте се сблъсквали.)
11

Какво липсва в Интернет (в програмите, приложенията, платформите), което бихте искали да се появи, за да стане по-привлекателен и полезен?

(Дайте толкова отговора, колкото неща според Вас му липсват.)
12

Как оценявате наличието на услугите, които търсите в Интернет мрежата и приложенията?

(Заградете един отговор, който считате верен и/или допълнете.)
13

Имате ли необходимите ресурси, за да ползвате нужните Ви Интернет услуги (в програмите, приложенията, платформите)?

(Посочете по един отговор на всеки ред.)
14

В каква степен ползвате различните Интернет работни пространства (програми, приложения, платформи)?

(Посочете по един отговор на всеки ред.)
15

Случва ли Ви се в Интернет да скривате самоличността си и да се представяте различно от това, което сте в действителност – друго име, адрес, пол, социално положение, образование, възраст и т. н.? С каква цел?

(Заградете толкова отговора колкото считате верни и/или допълнете.)
16

Според Вас съдържат ли кибер-еротчните и секс-сайтовете в Интернет полезна информация (съвети, практики, контакти)?

(Заградете само един отговор и/или допълнете.)
17

В каква степен общуването в Интернет мрежата (програми, приложения, платформи) стимулира следните организационни практики?

(Посочете по един отговор на всеки ред.)
18

Кои средства за емоционално въздействие ползвате в Интернет мрежата (в програми, приложения, платформи)

(Посочете по един отговор на всеки ред.)
19

С какво се занимавате?

(Заградете толкова отговора, колкото считате верни и/или допълнете.)
20

20. Местоживеене?

(Заградете само един отговор или допълнете.)
21

Образование?

(Заградете само един отговор или допълнете.)
22

Пол:

(Заградете само един отговор.)
23

Възраст:

(Напишете отговора си в години.)