zdroje stresu počas praxe

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie zdrojov stresu u študentov ošetrovateľstva počas klinickej praxe.


Označte na stupnici frekvencie od 0 (nikdy) po 4 (veľmi často), ako často pociťujete stres (je pre vás daná oblasť stresujúca počas praxe)

0 (nikdy) – 1 – 2 – 3 – 4 (veľmi často


Spustiť dotazník