.

Spørsmål til dommere i tingretten - aktiv saksstyring og bevisbegrensning på grunnlag av proporsjonalitet (allmennprosess)

Masteroppgave - 2024

Sikret
1

Opplever du at plikten til aktiv saksstyring blir utøvet i tilstrekkelig grad i tingretten? Hvis nei, er det et ansvar den enkelte dommer i større grad må påta seg, eller er det rettsorden som ikke legger til rette for en tilstrekkelig utøvelse av plikten? (F.eks; tid- og ressursproblem?)

2

Etter § 21-8 har retten mulighet til å tilskjære bevisførsel på grunnlag av proporsjonalitetshensynet. I 2023 ble det innført en proporsjonalitetsbegrensning i § 9-4 annet ledd bokstav f. Begrunnelsen var at departementet så det nyttig med en påminnelse om at domstolene både har en rett og en plikt til å begrense uproporsjonale bevis. Hvilken funksjoner tjener egentlig § 21-8 som bevisbegrensningshjemmel?

3

Hva er den praktiske utfordringen med å tilskjære bevisførsel på saksforberedelsesstadiet på grunnlag av proporsjonalitetsprinsippet?