UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

KWESTIONARIUSZ OCENY DORADZTWA INDYWIDUALNEGO

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Prosimy o ocenę usług doradczych świadczonych przez pracowników LGD odpowiadając poprzez postawienie X w kratce przy zapytaniu, gdzie ocena:

1 - bardzo słaba, 2 - słaba, 3 - średnia, 4 - dobra, 5 - bardzo dobra

Zakres tematyczny udzielonego doradztwa
Wymagana odpowiedź

Na ile zakres udzielonego doradztwa był adekwatny do Pana/Pani potrzeb?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pana/Pani udzielone doradztwo przyczyni się do lepszego zrealizowania celów LSR?
Wymagana odpowiedź

Jakie było Pana/Pani zdaniem przygotowanie merytoryczne (fachowość i kompetencje) doradcy?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pana/Pani poziom merytoryczny doradztwa ma wpływ na liczbę udzielonych porad beneficjentom?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani kontakt z doradcą/ami (kultura osobista, troska o odbiorcę)?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pana/Pani wielkość zatrudnienia w biurze LGD odpowiada potrzebom w zakresie udzielania doradztwa?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest ogólna ocena Pana/Pani udzielonego doradztwa?
Wymagana odpowiedź