.

Kwestionariusz badania ankietowego przeprowadzanego na potrzeby pracy magisterskiej pt. „Ocena dotychczasowych i oczekiwanych efektów realizacji planu miejscowego dla Placu Społecznego we Wrocławiu”

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

5/ Proszę ocenić w skali od 0 do 5 pkt potrzebę wdrożenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym pl. Społecznego przyjętych w obowiązującym planie miejscowym z 2010 r.:

Przydziel 0.5 punktów
Odpowiedź 1
0
0
50
Odpowiedź 2
0
0
50