Sociálne a psychologické faktory rodinného prostredia v kontexte problémového správania sa detí

Milí respondenti,


Volám sa Miriama Csomósová, som študentkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce s témou Sociálne a psychologické faktory rodinného prostredia v kontexte problémového správania sa detí.

Dotazník je anonymný a neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Účasť je dobrovoľná. Vaše odpovede budú použité len na výskumné účely bakalárskej práce. Venujte prosím približne 20 minút Vášho času na vyplnenie tohto dotazníka. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte prostredníctvom emailu: miriama.csomosova@student.upjs.sk


Ďakujem za Váš čas a ochotu.

Spustiť dotazník