.

Dagjes weg voor verschillende leeftijden

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Ideale dagje weg
1

Wat is uw leeftijd?

Select one answer
Ideale dagje weg
2

Tot welke plek voelt u zich meer aangetrokken

Select one image answer
3

Ziet u uw ideale dagje weg als een ontspanning momentje of als een avontuur

Select one answer
Ideale dagje weg
4

Wat bevat uw ideale dagje weg in de zomer periode

Select one or more answers