Faktory ovplyvňujúce prácu sestry na operačnej sále

Vážený respondent/respondentka 

Moje meno je Viktória Krišáková a som študentkou 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach. Touto cestou by som Vás chcela požiadať o spoluprácu pri realizácií prieskumu formou anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. Dotazník pozostáva z 23 otázok, ktoré sú zamerané na Vašu spokojnosť a faktory ktoré na Vás vplývajú na Vašom pracovisku operačných sál. Informácie, ktoré budú zozbierané, budú tvoriť výstup praktickej časti práce.


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník