.

Dotazník na téma Prožitek zjevení

Dobrý den,

dovolte mi sdělit na úvod několik informací. Jmenuji se Gabriela Šanovcová a jsem studentkou oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V rámci svého výzkumu se snažím zjistit, jak lidé prožívají svou osobní zkušenost s fenoménem zjevení. Zajímá mě jejich subjektivní vyjádření pocitů a myšlenek, které se s daným jevem pojí. Vyplněním tohoto dotazníku můžete i Vy přispět k osvětlení a bližšímu poznání zmíněného jevu, který se u lidí projevuje v mnoha rozličných formách a přichází k nim v různém věku. Pokud máte takový zážitek, který si nedokážete racionálně vysvětlit, nebojte se, prosím, jej sdílet prostřednictvím tohoto dotazníku. Právě informace o Vašich zážitcích jsou klíčové pro pochopení toho, proč k lidem tato zkušenost přichází, jak ji lidé prožívají a jak je dále ovlivňuje.

Účast v dotazníkovém šetření je zcela dobrovolná. S daty bude zacházeno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním těchto anonymních dat ve výzkumné části bakalářské práce. Pokud se tedy rozhodnete ke spolupráci, prosím, odpovídejte na všechny otázky co nejvíce otevřeně a upřímně. Pro úspěch studie je to nezbytné.


Všechny informace, které v dotazníkovém šetření poskytnete, jsou anonymní a budou sloužit pouze pro výzkumné účely. Nikde nebude uvedeno jméno ani žádné jiné informace, kterými by byla možná identifikace Vaší osoby.


V případě otázek či jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit přímo na mne přes níže uvedený e-mailový kontakt.

gabriela.sanovcova@seznam.cz


Zabezpečeno

Dobrý den,

dovolte mi sdělit na úvod několik informací. Jmenuji se Gabriela Šanovcová a jsem studentkou oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V rámci svého výzkumu se snažím zjistit, jak lidé prožívají svou osobní zkušenost s fenoménem zjevení. Zajímá mě jejich subjektivní vyjádření pocitů a myšlenek, které se s daným jevem pojí. Vyplněním tohoto dotazníku můžete i Vy přispět k osvětlení a bližšímu poznání zmíněného jevu, který se u lidí projevuje v mnoha rozličných formách a přichází k nim v různém věku. Pokud máte takový zážitek, který si nedokážete racionálně vysvětlit, nebojte se, prosím, jej sdílet prostřednictvím tohoto dotazníku. Právě informace o Vašich zážitcích jsou klíčové pro pochopení toho, proč k lidem tato zkušenost přichází, jak ji lidé prožívají a jak je dále ovlivňuje.

Účast v dotazníkovém šetření je zcela dobrovolná. S daty bude zacházeno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním těchto anonymních dat ve výzkumné části bakalářské práce. Pokud se tedy rozhodnete ke spolupráci, prosím, odpovídejte na všechny otázky co nejvíce otevřeně a upřímně. Pro úspěch studie je to nezbytné.


Všechny informace, které v dotazníkovém šetření poskytnete, jsou anonymní a budou sloužit pouze pro výzkumné účely. Nikde nebude uvedeno jméno ani žádné jiné informace, kterými by byla možná identifikace Vaší osoby.


V případě otázek či jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit přímo na mne přes níže uvedený e-mailový kontakt.

gabriela.sanovcova@seznam.cz


V dotazníku uveďte svůj jedinečný, Vámi vytvořený kód. Pokud máte zážitků více, použijte na každý odlišný zážitek nový dotazník a nezapomeňte v každém dotazníku uvést svůj osobní kód.

Jak vytvořit kód:

První místo kódu zaujme první písmeno Vašeho jména (např. Jana = J).

Na druhém a třetím místě bude první a druhé písmeno Vašeho příjmení (např. Kropáčková = KR).

Na čtvrtém a na pátém místě budou první a poslední číslice roku Vašeho narození (např. 1992 = 12).


Sem vepište svůj jedinečný kód vytvořený dle informací na úvodní straně (např.: JKR12)

Celý dotazník je rozdělen do dvou částí:

Blok A: První část se týká samotného zážitku – vysvětlíme si, co přesně myslíme oním zjevením, dále se jej pokusíte co nejpřesněji popsat, zkusíte vylíčit jeho obsah i své pocity z něj. Prosím Vás, abyste se pokusili co nejvěrněji si zážitek vybavit a sdělit o něm co nejvíce informací. Každý postřeh z Vaší strany, byť ten sebemenší, je pro naši studii podstatný.

Blok B: V druhé části se blíže seznámíme s Vámi, Vaším zázemím i obdobím, ve kterém zážitek vznikl. Opět je každá informace důležitá. Tyto doplňující údaje jsou těmi kousky skládanky, které tvoří pozadí celého obrazu, jež se spolu snažíme poskládat.


Nyní přejděte k první části dotazníku. Přeji příjemné vyplňování a předem Vám velice děkuji za spolupráci.

Ještě před vyplňováním: Abychom si byli jisti tím, zda můžete poskytnout relevantní informace, pojďme si nejdříve říci, které jevy nás v rámci dotazníku vlastně zajímají. Pokud v následující definici poznáváte svůj zážitek, s chutí přejděte k vyplňování.

Zjeveníjedná se o zrakový vjem, často doprovázený zvukovým vjevem, který se člověku jeví nejčastěji jako světelná či naopak temná bytost, někdy také jako mlhavá postava. Člověk, který se s tímto fenoménem setká, jej většinou nijak nevyvolává, neočekává a nemá pro něj žádné logické vysvětlení. Někdy se s tímto zážitkem můžete setkat v polospánku či přímo ve spánku. Narozdíl od běžného snu, v tomto případě zjevení obvykle přináší nějakou informaci, kterou Vy osobně nemůžete znát nebo Vás zve, abyste s ním odešli z tohoto světa.

Slyšel/a jste již o zážitku zjevení nebo jste o něm někde četl/a? Pokud ano, uveďte kde, případně od koho.

Vyberte jednu odpověď

Setkal/a jste se Vy sám/sama se zážitkem, o němž můžete dle výše napsané definice prohlásit, že šlo o zjevení?

Vyberte jednu odpověď

Prožil/a jste za svůj život více těchto zážitků?

Vyberte jednu odpověď

S kolika zážitky zjevení jste se za svůj život setkal/a? Pokud víte přesné číslo, napište ho do kolonky "Jiné".

Vyberte jednu odpověď

Pro pokračování si vyberte jeden ze svých zážitků, o kterém si budeme povídat. Může jít o jednoho zástupce všech těch zážitků, které si byly velmi podobné. Pro jiný zážitek, který se od tohoto lišil, použijte další dotazník. Můžete vyplnit libovolný počet dotazníků, dle odlišnosti zážitků. Nezapomeňte u každého dotazníku uvést svůj kód. Děkuji

Setkal/a jste se se zjevením v bdělém stavu, polospánku či ve spánku?

Vyberte jednu odpověď

Byl/a jste při tomto zážitku sám/sama?

Vyberte jednu odpověď

Pokud jste při zážitku byl/a ve společnosti nejméně jednoho člověka, byl/a jste jediný/á, kdo zjevení viděl?

Vyberte jednu odpověď

V jakém prostředí jste se nacházel/a, když se zážitek odehrával? Pokud jste měl/a více podobných zážitků v různém prostředí, označte více možností.

Vyberte jednu nebo více odpovědí

V jaké denní době se Váš zážitek odehrával? Pokud jste měl/a více podobných zážitků v různých denních dobách, označte více možností. Jestliže víte přesný čas, uveďte jej v kolonce „Jiné“.

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Vyberte alespoň přibližně období, ve kterém období jste měl/a zážitek zjevení. Pokud bylo zážitků více, vyberte všechny odpovídající možnosti. Pokud víte přesný věk, uveďte číslo (nebo čísla) do kolonky "Jiné".

Vyberte jednu nebo více odpovědí

U každé z uvedených výpovědí označte tu možnost, která nejvíce vystihuje Vaši zkušenost.

Vyberte jednu odpověď v každém řádku (1=zcela vystihuje; 2=spíše vystihuje; 3=ani tak, ani tak; 4=spíše nevystihuje; 5=zcela nevystihuje)

Jaké vlastnosti připisujete svému zážitku?

Vyznačte, ke které hodnotě se přikláníte (na škále -4 až 4 uveďte vždy to číslo, které se nejvíce blíží Vašemu prožitku. Postupujte po řádcích.
0
příjemný
nepříjemný
0
snadno zapamatovatelný
nesnadno zapamatovatelný
0
jasný svým významem, pochopitelný
nejasný svým významem, nepochopitelný
0
dějově jednoduchý, nesložitý
dějově komplexní, složitý
0
dlouhotrvající
prchavý, krátkodobý
0
pocitově intenzivní, silný
pocitově extenzivní, slabý
0
lákavý, přitažlivý
odstrašující, děsivý
0
hlasitý
tichý
0
oslnivý, zářivý
temný, tmavý
0
snadno popsatelný, sdělitelný
takřka nepopsatelný, nesdělitelný
0
energeticky posilující
energeticky vyčerpávající
0
fyzicky či psychicky bezbolestný
fyzicky či psychicky bolestivý
0
radostný, pozitivně laděný
smutný, negativně laděný
0
sdělující něco, komunikativní
nic nesdělující, nekomunikativní
0
překvapivý
očekávaný
0
zcela náhodný
záměrně vyvolaný

Nyní si, prosím, vybavte svůj zážitek a pokuste se jej co nejvěrněji slovně popsat, zkuste nevynechat žádný detail. Popisujte jak obecně to, co jste viděl/a, slyšel/a a cítil/a, tak i to, co jste si o situaci v dané chvíli myslel/a, zda jste se bál/a, jak jste reagoval/a, jak dlouho to podle Vás mohlo trvat apod.

Popisujte vlastními slovy tak, jak Vy to cítíte, jak o tom smýšlíte, jak to nazýváte.

Výborně.

Pokud jste došel/došla až sem, máte Blok A za sebou a můžete si vydechnout. Nyní Vás čeká trocha povídání o sobě. Pokračujte, prosím, na Blok B.

Uveďte Vaše pohlaví.

Vyberte jednu odpověď

Jaké je Vaše nynější povolání?

Napište slovy

Jaké jsou Vaše zájmy, záliby, koníčky?

Napište slovy

Jste věřící? Pokud ano, uveďte, k jaké víře se hlásíte.

Vyberte jednu odpověď

U každé z následujících položek uveďte "ANO" nebo "NE" dle toho, zda látku užíváte v současnosti (více než jednou) a zda jste látku užíval/a, či s ní měl/a alespoň jednorázovou zkušenost, v době vzniku svého zážitku.

Pište do prázdných polí níže

U každé z uvedených výpovědí označte tu možnost, která Vás nejvíce vystihuje.

Vyberte jednu odpověď v každém řádku (1=zcela vystihuje; 2=spíše vystihuje; 3=ani tak, ani tak; 4=spíše nevystihuje; 5=zcela nevystihuje)

Jaké bylo Vaše rodinné zázemí v době zážitku? Pokud jste měl/a více podobných zážitků v odlišném rodinném prostředí, označte všechny odpovídající možnosti. Pokud k Vám žádná z nabízených možností nesedí, napište, prosím, své rodinné zázemí slovy do kolonky „Jiné“.

Vyberte jednu odpověď

Existoval v době Vašeho zážitku někdo, kdo k Vám měl velmi blízko, případně kdo s Vámi či Vaší rodinou žil v jedné domácnosti (např. příbuzný) a měl na Vás v době zážitku velký vliv (negativní či pozitivní)? Pokud ano, uveďte, o koho se jedná a jak na Vás působil.

Když se podíváte na období, ve kterém jste si prošel/prošla zkušeností se zjevením, zažil/a jste v té době také změněný stav vědomí vyvolaný některou z následujících technik a metod?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Prožil/a jste v období před zážitkem zjevení některou z následujících situací?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Když se podíváte na období, ve kterém jste si prošel/prošla zkušeností se zjevením, co Vám v té době dokázalo udělat skutečnou radost? Pokud Vám dělalo radost něco, co na seznamu nenajdete, vepište to, prosím, do kolonky „Jiné“.

Vyberte jednu nebo více odpovědí

A je hotovo! Zdolal/a jste zdárně tento kopec otázek a pomohl/a jste tím mému výzkumu. A já Vám za to děkuji, Vaší účasti si velice vážím.

Pokud Vás téma zjevení zaujalo, máte k němu co říci a chtěl/a byste si o něm s někým popovídat osobně, moc ráda Vás vyslechnu. Zároveň se tím můžete podílet na tomto výzkumu v ještě větší míře. S výzkumným rozhovorem je spojena také malá odměna. Pro případ, že máte zájem o osobní setkání a rozhovor, zanechte mi níže Váš e-mail nebo telefonní kontakt a já Vás budu v nejbližší době kontaktovat. Malé občerstvení při setkání je samozřejmostí.

Zde můžete vepsat své telefonní číslo či email pro sjednání osobního setkání

Doufám, že Vás vyplňování bavilo a že i Vám tento dotazník něco přinesl. Budu ráda, když jej ohodnotíte, již tradičně, udělením hvězdiček.

Přeji Vám krásné dny a na shledanou.