.

Svetový deň Amnesty International

Dobrý deň, som žiakom Strednej priemyselnej školy technickej v Martine. Tento dotazník bude použitý len pre účely mojej práce. Dotazník je anonymný a chcel by som ním zistiť aké majú ľudia názory na danú tému. 

Zabezpečené
1

Aké ste pohlavie?

Vyberte jednu odpověď
2

Koľko máte rokov?

Použijte pouze číslice
3

Ako by ste v krátkosti definovali ľudské práva?

4

Akú dôležitosť majú pre vás ľudské práva?

Vyberte jednu odpoveď
5

Myslíte si, že máte dostatočné informácie o ľudských právach?

Vyberte jednu odpoveď
6

Odkiaľ najčastejšie získavate informácie o ľudských právach?

Vyberte jednu odpoveď
7

Stretli ste sa niekedy s porušovaním ľudských práv?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ak áno, tak ako často sa z porušovaním ľudských práv stretávate.

Vyberte jednu odpoveď
9

Viete o niekom vo vašom okolí, kto zažil porušenie ľudských práv?

Vyberte jednu odpoveď
10

Myslíte si, že sú ľudské práva vo vašej krajine dostatočne chránené?

Vyberte jednu odpoveď
11

Ktoré oblasti ľudských práv si podľa vás vyžadujú najviac zlepšení?

Vyberte jednu odpoveď
12

Zapojili ste sa niekedy do aktivít alebo kampaní na podporu ľudských práv?

Vyberte jednu odpoveď
13

Ako si myslíte že je na tom z ľudskými právami Slovensko? 10 hviezdičiek je najlepšie.

14

Ako hodnotíte úroveň rovnosti medzi mužmi a ženami vo vašej krajine? 10 hviezdičiek je najlepšie.

15

Myslíte si, že sú menšinové skupiny (napr. etnické, náboženské, LGBTQ+) dostatočne chránené proti diskriminácii?

Vyberte jednu odpoveď
16

Myslíte si, že médiá vo vašej krajine slobodne informujú o problémoch týkajúcich sa ľudských práv?

Vyberte jednu odpoveď
17

Ako hodnotíte úroveň slobody prejavu vo vašej krajine? 10 hviezdičiek je najlepšie.

18

Máte pocit, že vaše súkromie je dostatočne chránené v digitálnom priestore?

Vyberte jednu odpoveď
19

Ako hodnotíte úroveň vzdelávania o ľudských právach v školách?

Vyberte jednu odpoveď
20

Myslíte si, že zdravotná starostlivosť vo vašej krajine je prístupná a kvalitná pre všetkých obyvateľov?

Vyberte jednu odpoveď
21

Súhlasíte, že súdny systém vo vašej krajine je spravodlivý a nezávislý?

Vyberte jednu odpoveď
22

Myslíte si, že bohatšie krajiny by mali viac prispievať na podporu ľudských práv v rozvojových krajinách?

Vyberte jednu odpoveď
23

Ako dôležité sú pre vás osobne ľudské práva v porovnaní s inými hodnotami, ako sú ekonomický rast, bezpečnosť a národná suverenita?

Přesunutím položek změňte jejich pořadí
24

Myslíte si, že právo na vzdelanie je vo vašej krajine dostatočne zaručené?

Vyberte jednu odpoveď
25

Myslíte si, že súčasné zákony a inštitúcie vo vašej krajine dostatočne chránia ľudské práva?

Vyberte jednu odpoveď
26

Ohodnoťte tento dotazník na škále od 1 do 10.