Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Trvale udržitelný rozvoj / způsob života

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

u příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje Vám Alternativa Zdola (AZ) předkládá několik otázek týkajících se postojů veřejnosti k trvale udržitelnému rozvoji, resp. způsobu života. Prosíme Vás o jejich vyplnění, které Vám zabere jen několik minut. Pro odeslání je nezbytné zmáčknout tlačítko ODESLAT DOTAZNÍK na stránce zcela dole.

Trvale udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Mezi jeho hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Trvale udržitelný způsob života se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.

Za Váš čas a ochotu děkuje Alternativa Zdola

Víte, že od 30. května do 5. června 2015 se konal Evropský týden trvale udržitelného rozvoje?

Znáte občanskou iniciativu Alternativa Zdola?

Rozlišujete mezi sebou pojmy "trvale udržitelný život" a "trvale udržitelný rozvoj"?

Jak důležité je podle Vás vytváření podmínek pro trvalou udržitelnost v následujících oblastech:

Velmi důležité
Dosti důležité
Nepříliš důležité
Zcela nedůležité
Nevím, neumím posoudit
Politika
Ekologie, životní prostředí
Hospodářství, ekonomika
Sociální oblast
Bezpečnost
Kultura, vzdělávání

Nyní uveďte, jak se chováte v každodenním životě. Nakolik se Vás týkají následující výroky.

Pravidelně
Občas
Vůbec
Minimalizuji odpady, třídím je.
Nakupuji výrobky místního či regionálního původu.
Účastním se zlepšování prostředí v místě, kde žiji (př. úklid).
Finančně přispívám na ochranu životního prostředí, sociální pomoc.
Nekupuji některé výrobky či značky z etických důvodů.
Jsem dobrovolníkem v obecně prospěšné organizaci, iniciativě.
Dobrovolně omezuji spotřebu, využívám šetrnější dopravu, energie.
Zajímám se o témata spojená s trvalou udržitelností, diskutuji o nich.

Uveďte pro každou z následujících skutečností, jak je VE VAŠEM ŽIVOTĚ důležitá:

Velmi důležité
Dosti důležitá
Nepříliš důležitá
Zcela nedůležitá
Nevím, neumím posoudit
Rodina
Přátelé a známí
Příroda, životní prostředí
Mír
Práce
Ekonomický úspěch, majetek
Politika
Seberealizace, osobní růst
Volný čas
Náboženství, víra

Jste:

Uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání:

Jaký je Vás věk? Vyberte, prosím, věkovou kategorii:

Zbývá 100 znaků

Jste:

Zbývá 100 znaků

Vaše PROFESE je:

Napište své stávající nebo poslední zaměstnání. Pokud jste nikdy nebyl/a zaměstnán/a, pak uveďte "žádná".

Zbývá 250 znaků

Uveďte název OBCE a KRAJE, ve kterém žijete:

Zbývá 250 znaků

Uveďte prosím, jak velký PROBLÉM pro trvalou udržitelnost podle Vás představují následující jevy:

Velmi důležitý problém
Dosti důležitý problém
Nepříliš důležitý problém
Zcela nedůležitý problém
Nevím, neumím posoudit
Změny klimatu, oteplování, tajfuny, růst hladiny oceánů
Průmyslová výroba
Vymírání rostlin, živočichů, snižování biodiverzity
Války, ozbrojené konflikty, chaos
Znečištěné ovzduší, imise, smog
Epidemie, nemoci, nedostatek zdravotní péče
Přílišná moc peněz, bank a nadnárodních korporací
Nedostatek pitné vody, znečištění vodních zdrojů
Jedy, toxické znečištění půdy, eroze
Konzumní způsob života, odcizení člověka přírodě
Přelidnění, růst populace
Chudoba, bezdomovectví
Nedostatek kvalitních potravin, podvýživa, hlad
Nezaměstnanost
Kácení deštných lesů
Nedostatek vzdělávání, negramotnost
Nerovnosti mezi muži a ženami
Velmocenská politika

Uveďte prosím, jak důležité jsou podle Vás následující jevy k ŘEŠENÍ současných problémů:

Velmi důležité
Dosti důležité
Nepříliš důležité
Zcela nedůležité
Nevím, neumím posoudit
Globální ochrana životního prostředí
Zajištění všeobecné zdravotní péče
Efektivní a šetrná energetika, doprava
Změna smýšlení lidí, harmonie ve společnosti
Šetrné způsoby výroby zboží a služeb
Uvážlivé hospodaření s půdou a vodou
Snížení spotřeby, ústup konzumní kultury
Demokracie, důraz na lidská práva
Kultura a vzdělávání
Vyšší účast obyvatel na veřejném životě
Péče o znevýhodněné, rozvoj sociální péče
Více solidarity s nejchudšími zeměmi a obyvateli
Změna životního stylu - více času na blízké
Snížení nerovností mezi bohatými a chudými
Zrovnoprávnění vztahů mezi muži a ženami
Náboženská tolerance
Objektivní a úplné informace, média
Vědecký a technologický pokrok

Uveďte až 3 věci, které BY SE PODLE VÁS MĚLY přednostně pro trvalou udržitelnost vykonat tak, aby další generace měly vysokou kvalitu života:

Zbývá 1500 znaků

Uveďte až 3 věci, které ve prospěch trvalé udržitelnosti CHCETE VY SÁM / SAMA udělat nebo podpořit:

Zbývá 1500 znaků

Jmenujte osobnost nebo organizaci, které si VÁŽÍTE pro její práci ve prospěch trvalé udržitelnosti:

Můžete jmenovat více organizací či osobností, českých i světových.

Zbývá 250 znaků

Zde je PROSTOR PRO VÁS, Vaše podněty, nápady nebo vzkazy pro nás:

Image for question 18
Zbývá 1500 znaků

Pokud máte zájem získat výsledky šetření, napište zde emailovou adresu:

Zbývá 250 znaků