Odesílám Dotazník...

POSTOJ ČLENŮ ČCE K AKTUÁLNÍM SPOLEČENSKO-ETICKÝM OTÁZKÁM

Vážené sestry, vážení bratři,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění ankety, zkoumající postoje členů ČCE k různým etickým tématům, kterými se zabývá současná česká společnost. Tato anketa je součástí diplomové práce, kterou píšu pod vedením doc. Jindřicha Halamy v rámci studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Celkové, statisticky zpracované výsledky ankety budou jako součást mé diplomové práce k dispozici na veřejně dostupném webovém portálu Univerzity Karlovy a nejzajímavější z nich budou publikovány též v církevním tisku .

Svoji odpověď, prosím, vyznačte křížkem v políčku, které odpovídá míře Vašeho souhlasu či nesouhlasu s předloženým tvrzením. Tvrzení nepředstavují oficiální stanoviska ČCE ani názor autora, odpovídejte podle svého vlastního přesvědčení, nikoli podle toho, co od Vás očekává Vaše okolí, není správných nebo špatných odpovědí. Vyjádřete se, prosím, ke všem tvrzením. Anketa je anonymní, z odpovědí nelze zjistit Vaši totožnost. Vyplněný dotazník proto nepodepisujte a odevzdejte jej do zapečetěné schránky dle instrukcí Vašeho faráře nebo využijte webou aplikaci.

Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci

Jan Lavický, student ETF UK

Omezovat něčí svobodu vyznání je v demokratické zemi nepřijatelné.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím
Řádek 1

Rozvod je důstojným řešením rozvráceného manželství.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Homosexuální a heterosexuální orientace jsou rovnocenné projevy lidské sexuality.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Zkoumat, jak se církev a její jednotliví členové chovali za totality je zbytečné. Měli bychom se soustředit na aktuální problémy a ne otevírat ty minulé

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Stávající farář pro menšiny, Mikuláš Vymětal, odvádí skvělou práci a měl by v ní pokračovat. (Pokud jste nevěděl/a o tom, že v ČCE působí farář pro menšiny, zvolte možnost 6).

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím
6 Nevím

Registrované partnerství osob stejného pohlaví představuje potřebnou alternativu k manželství.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Podmínky dělníků v některých českých podnicích se dají nazvat vykořisťováním.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Nesezdané soužití partnerů nepřipadá u členů církve v úvahu

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Obava, že islám postupně vytlačí z Evropy křesťanství, je oprávněná.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Protiromské nálady ve společnosti způsobují zpravidla svým chováním sami Romové.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Bývalý spolupracovník StB by neměl v církvi zastávat žádnou funkci (farář, presbyter, poslanec synodu atp.)

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Uprchlíci z válečných zón by měli dostat střechu nad hlavou v kterékoliv zemi.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Homosexuální chování je projevem hříchu.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Zřizovat místo celocírkevního kazatele pro menšiny v situaci, kdy chybí kazatelé na sborech je příliš velký luxus.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Kazatel, který se rozvede, by neměl pokračovat ve své práci.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Imigranti z muslimských zemí představují pro ČR bezpečnostní riziko. Proto by jim nemělo být umožněno získat zde trvalý pobyt.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Obvinění z šíření rasismu je často jen záminkou k umlčení nepohodlných osob.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Spolupráce církve s nevládní organizací (NGO), která se hlásí k myšlenkám marxismu, může být pro církev přínosná, např. při realizaci diakonických a rozvojových projektů.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Uzavřením manželství získá partnerský vztah na kvalitě.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Sbory ČCE by dle svých možností měly nabízet bydlení uprchlíkům a pomáhat jim sehnat práci.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Žehnání registrovaným partnerstvím by nemělo být v ČCE dovoleno.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Krize manželství je soukromávěc, kterou si musí vyřešit manželésami. Církev nemá do manželskýchkrizí svých členů cíleně zasahovat.

1 Zcela souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Tak napůl, nemám názor
4 Spíše nesouhlasím
5 Vůbec nesouhlasím

Sbor/Seniorát

500

Jste

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Za jakého evangelíka byste se označil/a (možno zvolit více odpovědí)

Jak byste popsal/a svůj sbor (možno zvolit více odpovědí)

Prostor pro Vaše komentáře

500

Děkuji za Vaše odpovědi

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.