Edukácia pacientov v chirurgických odboroch

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

prosím o Vašu spoluprácu pri vyplnení anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou

mojej bakalárskej práce s názvom ,, Participácia sestier na edukácii pacientov v chirurgických odboroch“. Vaše odpovede budú spracované iba pre účely tejto bakalárskej práce. Pri každej otázke zakrúžkujte jednu odpoveď, prípadne môžete svoju odpoveď dopísať. V niektorých otázkach je možné označiť viaceré možnosti odpovede.


Spustiť dotazník