Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazníkový prieskum pre protreby Verejnej konzultácie (Stakeholder Consultation) v rámci prípravy programu Active Citizens Fund Slovakia

Zber odpovedí bol ukončený.

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Vaše odpovede nám pomôžu skvalitniť nastavenie grantových výziev pre Vás na najbližšie 4 roky.

Od roku 2018 sa ako mimovládne organizácie budete môcť uchádzať o tzv. „nórske granty“ z vyše 110 miliónovej finančnej pomoci, ktorú Slovensku poskytli tri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Časť pomoci, ktorú bude spravovať konzorcium troch nadácií – Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a Karpatská nadácia, sa volá Active Citizens Fund, ktorý v priebehu najbližších rokov postupne rozdelí 8 miliónov eur na projekty mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.

Hlavné úvodné informácie o Active Citizens Fund poskytuje dokument “Podklad na diskusiu pre verejnú konzultáciu”, ktorý si prosím pred vyplnením dotazníka prečítajte. (link: https://goo.gl/e2NpKL).

Cieľom tejto verejnej konzultácie je prizvať Vás, aby ste poskytli spätnú väzbu k návrhu Active Citizens Fund k výzvam pre občiansku spoločnosť, ktoré sú relevantné pre program a aby ste nám poskytli svoje návrhy, ako tieto výzvy prostredníctvom fondu riešiť.

Ďakujeme Vám za čas a spoluprácu!

Tímy Nadácie Ekopolis, Nadácie pre otvorenú spoločnosť a Karpatskej nadácie.

I. Otázky mapujúce kľúčových hráčov

Aký typ organizácie reprezentujete?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Aká veľká je vaša organizácia? Uveďte aktuálny počet pracovníkov (platených zamestnancov a aktívnych dobrovoľníkov).
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

V ktorej z nasledujúcich pracovných oblastí je vaša organizácia aktívna?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Kto sú vaše hlavné cieľové skupiny?
Povinná odpoveď

Ktoré geografické regióny vaša organizácia pokrýva?
Povinná odpoveď

II. Otázky k navrhovanému programu

Zameranie programu: Problémy/výzvy

Čo sa týka vašej pracovnej oblasti (v rámci tém občianskej spoločnosti), sú hlavné problémy a potreby, ktoré vnímate, riešené v diskusnom dokumente?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, aké ďalšie hlavné výzvy / potreby existujú? Vymenujte maximálne tri na jednu oblasť programu.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Zameranie programu: Potreby financovania

Existujú iné finančné zdroje na pokrytie identifikovaných potrieb?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak áno, uveďte, ktoré zdroje to sú.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Zameranie programu: Geografické pokrytie

Sú regióny, ktoré to najviac potrebujú, zohľadnené v diskusnom dokumente?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, prosím uveďte zoznam regiónov, ktoré by mali byť zahrnuté.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Rozvoj kapacít

Venuje sa diskusný dokument hlavným kapacitným nedostatkom v sektore občianskej spoločnosti na Slovensku?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, aké sú hlavné (1-3) kapacitné nedostatky v sektore občianskej spoločnosti na Slovensku?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Venuje sa diskusný dokument hlavným kapacitným nedostatkom vo vašom geografickom regióne?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, aké sú hlavné (1-3) kapacitné nedostatky v organizáciách občianskej spoločnosti vo vašom regióne?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Venuje sa diskusný dokument hlavným kapacitným nedostatkom vo vašej oblasti práce?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, aké sú hlavné (1-3) kapacitné nedostatky v organizáciách občianskej spoločnosti vo vašej oblasti práce?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako môžu občianske organizácie na Slovensku podporovať zdieľanie poznatkov, vzdelávania a osvedčených postupov medzi organizáciami navzájom?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Akým spôsobom sa identifikované výzvy vzťahujú k potrebám / problémom mladých ľudí?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako môžu mladí ľudia ako aktívni občania prispievať k riešeniu vyššie uvedených problémov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aké by boli podľa vás najvhodnejšie spôsoby/návrhy riešení na posilnenie /zvýšenie zapojenia mladých ľudí do riešenia uvedených problémov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Oblasti špecifické pre Slovensko

Akým spôsobom sa identifikované výzvy vzťahujú k potrebám / problémom menšín, napríklad rómskej menšiny?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako sa môžu menšiny (napr. Rómovia) ako aktívni občania zapojiť do riešení vyššie uvedených problémov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Riešenia

Aké by boli tri najvhodnejšie riešenia vyššie uvedených problémov a potrieb vo vašej oblasti práce (v rámci tém občianskej spoločnosti)?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Cieľové skupiny

Sú do diskusného dokumentu zahrnuté primerané cieľové skupiny (aktéri a inštitúcie)?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak nie, prosím uveďte chýbajúce dôležité cieľové skupiny, vrátane: priamych cieľových skupín (aktéri / inštitúcie, s ktorými by mal program priamo spolupracovať) a koncových príjemcov (ktorí budú v konečnom dôsledku profitovať zo zdokonalených postupov priamych cieľových skupín)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Dopad na spoločnosť a udržateľnosť

Ako môže občianska spoločnosť na Slovensku udržať výsledky tohto programu aj po ukončení obdobia financovania?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

OTÁZKY NA DISKUSIU

S odkazom na vyššie uvedený cieľ Fondu aktívnych občanov a oprávnených oblastí podpory, uvažujte o otázkach na diskusiu uvedených nižšie.

Výzvy:

Aké sú hlavné výzvy, ktoré sú nedostatočne pokryté z národných a EU zdrojov v oblasti práce vašej organizácie.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Budovanie kapacít:

Aké sú podľa vášho názoru hlavné kapacitné nedostatky mimovládnych organizácií a sektoru občianskej spoločnosti na Slovensku?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Inklúzia mládeže:

Akým spôsobom sa tieto výzvy týkajú potrieb / problémov mládeže?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako môžu mladí ľudia ako aktívni občania prispievať k riešeniu vyššie uvedených problémov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Navrhované riešenia:

Aké sú najvhodnejšie riešenia identifikovaných problémov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov