Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Aktualizace Programu rozvoje obce Libňatov

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané Libňatova!

Zastupitelé obce mají zájem na tom, aby se naše společné území, ve kterém bydlíme, rozvíjelo tak, jak si přeje většina obyvatelstva. Přáli bychom si, abychom Libňatov tvořili ku spokojenému životu co největší skupiny občanů, kteří by měli vnímat, že jejich starosti a podněty obec bere v potaz. Zároveň potřebujeme mít zpětnou vazbu na realizované, ale i připravované projekty.

Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jistě máte představu, jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co bychom mohli opravit, zlepšit, zachovat či podpořit, případně bez čeho bychom se naopak obešli.

Rád bych Vás tímto jménem obce Libňatov oslovil se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. K vyjádření svého názoru touto formou budete potřebovat zhruba 10 minut. Můžete vyjádřit svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit vývoj naší vesnice – pokud je to možné, vyplňte, prosím, dotazník bez osobních sympatií či antipatií k vedení obce, a také s veškerou odpovědností. Dotazník lze vyplnit zcela anonymně, není třeba odpovídat na všechny otázky, nebo je možné se podepsat a zároveň si tím otevřít možnost k získání zpětné vazby.

Program rozvoje obce je důležitý dokument každé obce. Je mimo jiné také podkladem pro získávání dotací, bez nichž by obec nemohla realizovat nákladné investiční akce. Je důležitý pro směřování celé vesnice. Vyplněním tohoto dotazníku, na který budou později navazovat i další aktivity, můžeme ovlivnit prostředí, v němž vyrůstáme my sami, a v němž budou vyrůstat naše děti.

Věnujte, prosím, několik málo minut na vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce nejen v plánovaném období do roku 2028.

Děkuji za Váš čas a projevený zájem!

Jaroslav Pich, starosta

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Co se Vám jako první vybaví, když se řekne Libňatov?

Zbývá 1500 znaků

2 Jak se Vám v obci žije?

3 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

4 Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

5 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti; 1 = velmi spokojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen, 5 = je mi to lhostejné)

1
2
3
4
5
Bydlení
Školství
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

6 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. určitý druh sociální potřeby, konkrétní sportovní vybavenost, určitá komerční služba apod.)

Zbývá 1500 znaků

7 Mezilidské vztahy v obci považujete za:

8 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

9 Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

10 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

11 Účastníte se veřejných zasedání zastupitelstva obce?

12 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak často se účastníte? Pokud jste v předcházející otázce uvedli NE, proč se neúčastníte?

Zbývá 1500 znaků

13 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce nebo se již zapojujete? (např.: pořádání společenských akcí, spolková činnost, aktivity pro děti, aktivity pro seniory, péče o vzhled obce, péče o vzhled v okolí vlastního domu aj.)

14 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak se můžete zapojit?

Zbývá 1500 znaků

15 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

16 Obecné informace o respondentovi

17 Věk

18 Vaše vzdělání

19 Jak dlouho v obci žijete/působíte?

20 Název lokality, ve které bydlím/působím

21 Jsem:

22 Typ Vaší domácnosti

23 Vaše další náměty, připomínky, komentáře: Uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba v obci opravit (např. uveďte, jaká komunikace potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např. zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.)

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.