Työilmapiirikysely / Исследование рабочей атмосферы / Work atmosphere survey

Ilmapiirikysely mittaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

Mittauksen tarkoituksena on tuoda esille kehitettävät asiat työilmapiirissä.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että jokainen työntekijä vastaa kyselyyn rehellisesti.


Vastaukset ovat anonyymejä ja niitä käsitellään täysin luottamuksellisesti.Опрос атмосферы измеряет удовлетворенность сотрудников работой.

Цель измерения состоит в том, чтобы выявить

вещи, которые нужно развивать в рабочей среде.

Поэтому очень важно, чтобы каждый сотрудник честно отвечал на вопросы анкеты.Ответы анонимны и обрабатываются полностью конфиденциально.


The climate survey measures employee job satisfaction.

The purpose of measurement is to identify

things to develop in a work environment.

Therefore, it is very important that each employee honestly answers the survey questions.
Responses are anonymous and treated completely confidentially.

Aloita kysely nyt