Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i konsultacji Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowiceoraz uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie rewitalizacji udziela Referat Planowania Przestrzennego tel: (22) 350-91-91 wewn. 13, tel: (22) 350-91-83, tel: (22) 350-91-85 II piętro pok. 209 Urząd Gminy Michałowice

Pojęciem rewitalizacji określa się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach. Przez degradację rozumie się pogorszenie stanu infrastruktury, jak również negatywne zjawiska zachodzące w sferze społecznej. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych. W ramach planowanego do przyjęcia w dalszej kolejności Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szeregu projektów "miękkich" skierowanych do mieszkańców tego obszaru.

Obszar rewitalizacji został wskazany w stosunku do ogólnej liczby ludności Gminy Michałowice wynoszącej 18 057 osób (na podstawie danych GUS BDL) oraz całkowitej powierzchni gminy wynoszącej 34,73 km². Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji może być zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności gminy i wyznaczony na maksymalnie 20% powierzchni gminy. Obszar rewitalizacji gminy zamieszkuje łącznie 4880 mieszkańców (27% ogólnej liczby mieszkańców gminy) i obejmuje 3,24 km2 (9,35% ogólnej powierzchni gminy).

Prosimy o wyrażenie Państwa uwag do projektu mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice wraz z diagnozą służącą wyznaczeniu tych obszarów.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023