Vzdelávanie zamestnancov v hoteli Tatra

Dobrý deň vážení respondenti,


na základe spracovania údajov k moje bakalárskej práci, ktorej témou je ,,Návrh opatrení na  zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v hoteli Tatra“ Vás prosím o vyplnenie anonymného dotazníka zameraného na vzdelávanie zamestnancov v hoteli Tatra. Cieľom dotazníka je zistiť účasť zamestnancov na vzdelávacích kurzoch, ich záujem sa ich zúčastňovať a zistenie prínosu vzdelávacích kurzov pre jednotlivé pracovné činnosti. Ďalej sa zameriava na identifikovanie oblastí, v ktorých by zamestnanci mali záujem sa vzdelávať.


Ďakujem za Váš čas.

Michaela Dubovická

Spustiť dotazník