Spolupráca školského psychológa a pedagogického asistenta v základnej škole

Milí pedagogickí asistenti,

predkladám Vám dotazník, ktorého cieľom je vyhodnotiť spoluprácu školského psychológa a pedagogického asistenta v základnej škole a spoluprácu školského podporného tímu. Uvedený dotazník slúži ako podklad pri písaní mojej záverečnej práce doplňujúceho pedagogického štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len účely môjho prieskumu. Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a Váš čas venovaný dotazníku! 

Spustiť dotazník