Feedback

Gudde Moie léif Schülerinnen a Schüler, elo kenne mir eis bal e Schouljoer. Oft hunn ech Iech Feedback ginn an elo ass et un iech mir Feedback ze ginn. E grousse Merci. 

Umfrage starten