Verzending Enquête...

Onderzoek omtrent de langdurige psychologische effecten van mantelzorg bij partners van kankerpatiënten

Informatiebrief

Beste meneer, beste mevrouw,

Mantelzorg (het bieden van zorg aan een hulpbehoevende persoon uit de directe omgeving) maakt een onmisbaar deel uit van onze hedendaagse maatschappij. Mantelzorgers bieden zorg vanuit een positieve keuze; vanuit liefde, loyaliteit, .... Echter, mantelzorg bieden, blijkt niet altijd even evident. Zowel mentaal, als fysiek vergt het bieden van mantelzorg vaak veel van iemand. Soms gaan mantelzorgers zelfs over hun eigen grenzen, hetgeen op lange termijn nadelige gevolgen kan hebben.

Er is nog te weinig geweten over deze gevolgen. Aan de hand van deze vragenlijst wensen wij (Sandra Opdekamp – studente Psycho-oncologie Katholieke Universiteit Leuven; Anneke Devoogdt – Universiteit Gent; Let Dillen – Universitair Ziekenhuis Gent) meer te weten te komen omtrent de mogelijke langdurige psychologische effecten van het bieden van mantelzorg.

Wij spitsen ons onderzoek heel specifiek toe op (ex-)mantelzorgers waarvan de partner ondertussen overleden is aan de gevolgen van kanker.

Voldoet u aan deze criteria en wenst u ons te helpen bij dit onderzoek? Graag nodigen wij u dan uit om deel te nemen aan deze vragenlijst. Het invullen ervan duurt ongeveer 15 à 30 minuten.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking!

Geïnformeerde toestemming:

Titel van het onderzoek: Onderzoek omtrent de langdurige psychologische effecten van mantelzorg bij partners van kankerpatiënten.

Naam en contactgegevens van de onderzoeker: Sandra Opdekamp - Sandra.opdekamp@student.kuleuven.be

Doel en methodologie van het onderzoek: Uit onderzoek blijkt dat er nog maar weinig geweten is omtrent de langdurige effecten van mantelzorg bij partners van kankerpatiënten. Nochtans blijkt mantelzorg bieden aan kankerpatiënten niet altijd even evident te zijn. Wijzelf wensen dit in ons onderzoek diepgaander te bestuderen. We gebruiken hiervoor 3 bestaande vragenlijsten: de CSI (die peilt naar overbelasting van de mantelzorger), de Rouwvragenlijst (die peilt naar rouwreacties na het overlijden) en de DASS (die peilt naar depressie, angst en stress). Daarnaast onderzoeken we (met behulp van een zelfgemaakte vragenlijst) nog enkele sociodemografische gegevens.

Duur van het onderzoek: 15 à 30 minuten

Toestemming:

- Ik begrijp wat er van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek;

- Ik weet dat ik zal deelnemen aan een onderzoek in verband met mantelzorg, rouw en depressie mbv. de CSI, de Rouwvragenlijst en de DASS;

- Ik besef dat het invullen van deze vragenlijst herinneringen en emoties kan oproepen over mijn partner, de periode van mantelzorg en het overlijden van mijn partner;

- Ikzelf of anderen kunnen baat bij dit onderzoek hebben op volgende wijze: het vergroten van de kennis over mantelzorg en meer bepaald over de langdurige psychologische effecten ervan;

- Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit geen nadeel voor mij kan ontstaan;

- De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd. Anonimiteit en vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van dit onderzoek gewaarborgd (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dd. 08/12/1992);

- Voor vragen weet ik dat ik terecht kan bij: sandra.opdekamp@student.kuleuven.be;

- Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan ik contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de K.U.Leuven: smec@kuleuven.be (projectnummer: G-201711980).

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen en ik heb antwoord gekregen op al mjin vragen betreffende deze studie. Ik stem toe om deel te nemen:

Datum:

500

Gelieve hier uw e-mailadres na te laten. Wij bezorgen u via deze weg de informatiebrief en de geïnformeerde toestemming, alsook nog wat extra informatie omtrent het onderzoek. Nadien bezorgen wij u tevens de uiteindelijke resultaten van het onderzoek. Uw e-mailadres wordt apart van uw resultaten behandeld.

500

SOCIODEMOGRAFISCHE VARIABELEN

Informatie over mezelf en de relatie met mijn partner

Wat is uw geslacht?

Wat is uw geboortejaar?

500

Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Waren jullie gehuwd?

Woonde u tijdens de periode van mantelzorg samen met uw partner?

Had u samen kinderen?

50

50

Wat was de duur van de relatie op het moment van overlijden?

500

SOCIODEMOGRAFISCHE VARIABELEN

Informatie over mijn partner

Wat was het geslacht van uw partner?

Wat was het geboortejaar van uw partner?

500

Wat was het hoogst behaalde diploma van uw partner?

Welk type kanker had uw partner?

50

Wat was de duur tussen de diagnose en het overlijden?

500

Wat is de datum van het overlijden?

500

Wat was de plaats van overlijden?

50

SOCIODEMOGRAFISCHE VARIABELEN

Informatie over de mantelzorg

Hoeveel dagen per week EN uren per dag bood u mantelzorg?

(antwoord met ... dagen per week EN ... uren per dag)

500

Hoe lang heeft de periode van mantelzorg geduurd?

500

Bent u destijds gestopt met werken?

Wat hield de mantelzorg in jullie geval in?

U kan meerdere antwoorden aanduiden.

50

Werd u hierbij ondersteund door andere familieleden/vrienden/kennissen?

50

50

50

Werd u hierin ondersteund door professionele diensten?

50

50

50

Droeg u in de periode dat u zorgde voor uw zieke partner ook nog zorg voor iemand anders?

50

50

Voelde u zich voorbereid op het overlijden van uw partner?

Kies een cijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 7 (helemaal wel).

VRAGENLIJST MANTELZORG

Hieronder vindt u een aantal stellingen die betrekking kunnen hebben op mantelzorgers. Kunt u bij elke stelling zeggen of deze voor u van toepassing was in de periode van mantelzorg voor uw partner?

Mijn nachtrust was verstoord

Hem of haar helpen kostte me nogal wat moeite en tijd

Ik vond het lichamelijk zwaar

Het beperkte me in andere dingen die ik wou doen

Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen

Wij hebben onze plannen moeten wijzigen

Er waren ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moest besteden

Emotioneel gedroegen we ons anders ten opzichte van elkaar

Het gedrag van mijn man/vrouw maakte me soms van streek

Het was pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een andere persoon was geworden

Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie

Ik werd geheel door deze situatie in beslag genomen

We leefden onder financiële druk

VRAGENLIJST ROUW

De onderstaande stellingen geven reacties weer die kunnen komen na het overlijden van een dierbaar persoon. Wil u bij elk van de stellingen aangeven in welke mate u van deze reacties last heeft gehad in de laatste maand, met vandaag erbij?

Dat hij/zij overleden is, voel ik als een persoonlijke ramp of verwoestende ervaring

Ik denk zoveel aan hem/haar dat het moeilijk voor me is de dingen te doen die ik normaal doe

Herinneringen aan hem/haar maken me van streek

Ik kan zijn/haar dood niet aanvaarden

Ik voel een sterk verlangen naar hem/haar

Ik voel me naar plaatsen en dingen toegetrokken die verband houden met hem/haar

Ik kan er niets aan doen, maar ik ben boos over zijn/haar dood

Ik kan nauwelijks geloven dat hij/zij dood is

Ik voel me verbijsterd of verdoofd over zijn/haar dood

Sinds hij/zij overleden is, vind ik het moeilijk om mensen te vertrouwen

Sinds hij/zij is overleden, heb ik het gevoel dat ik niet meer om anderen kan geven of voel ik afstand tot de mensen om wie ik geef

Ik heb pijn op dezelfde plaatsen in mijn lichaam of ik heb dezelfde (ziekte)symptomen als de overledene had

Ik doe alles om maar niet aan hem/haar herinnerd te worden

Ik vind het leven leeg en zonder betekenis zonder hem/haar

Ik hoor zijn/haar stem tegen mij praten

Ik zie hem/haar voor mij staan

Ik voel mij alsof ik verdoofd ben sinds hij/zij overleden is

Ik vind het niet eerlijk dat ik nog leef, terwijl hij/zij dood is

Ik voel mij bitter gestemd over zijn/haar dood

Ik ben jaloers op andere mensen die niet een dierbare hebben verloren

Ik heb het gevoel dat de toekomst geen betekenis of doel heeft zonder hem/haar

Ik voel me eenzaam sinds hij/zij is overleden

Ik heb het gevoel dat mijn leven alleen maar met hem/haar zinvol kan zijn

Ik heb het gevoel dat een deel van mij samen met hem/haar is gestorven

Ik heb het gevoel dat door zijn/haar overlijden mijn beeld van de wereld is stukgeslagen

Ik ben het gevoel van veiligheid, vertrouwen of controle kwijt

Ik voel me gespannen, prikkelbaar of schrikachtig sinds zijn/haar overlijden

Mijn functioneren op het werk, in sociaal opzicht of op andere belangrijke levensgebieden is ten gevolge van zijn/haar overlijden ernstig verzwakt

Ik slaap slecht

VRAGENLIJST DEPRESSIE, ANGST EN STRESS

Geef voor ieder van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre de uitspraak de afgelopen week voor u van toepassing was door een nummer aan te duiden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Besteed niet te veel tijd aan iedere uitspraak, het gaat om uw eerste indruk.

De nummers hebben deze betekenis:

0 = Helemaal niet of nooit van toepassing

1 = Een beetje of soms van toepassing

2 = Behoorlijk of vaak van toepassing

3 = Zeer zeker of meestal van toepassing

Vul in:

0 = nooit
1 = soms
2 = vaak
3 = meestal
1. Ik merkte dat ik overstuur raakte van onbelangrijke zaken
2. Ik merkte dat mijn mond droog aanvoelde
3. Ik was niet in staat om ook maar enig positief gevoel te ervaren
4. Ik had moeite met ademhalen (bv. overmatig snel ademen, buiten adem zijn zonder me in te spannen)
5. Ik kon maar niet op gang komen
6. Ik had de neiging om overdreven te reageren op situaties
7. Ik voelde me beverig (bv. onvast ter been zijn)
8. Ik vond het moeilijk me te ontspannen
9. Er waren situaties die me zo angstig maakten dat ik erg opgelucht was wanneer het ophield
10. Ik had het gevoel dat ik niets had om naar uit te kijken
11. Ik merkte dat ik gemakkelijk overstuur raakte
12. Ik was erg opgefokt
13. Ik voelde me verdrietig en depressief
14. Ik merkte dat ik erg ongeduldig werd van oponthoud (bv. wachten op een lift, stoplichten, file)
15. Ik had het gevoel flauw te vallen
16. Ik had mijn interesse in zo'n beetje alles verloren
17. Ik had het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel
18. Ik merkte dat ik nogal licht geraakt was
19. Ik transpireerde merkbaar (bv. zweethanden) terwijl het niet warm was en ik me niet inspande
20. Ik was angstig zonder enige reden
21. Ik had het gevoel dat mijn leven niet de moeite waard is
22. Ik vond het moeilijk op verhaal te komen
23. Ik had moeite met slikken
24. Ik was niet in staat om enig plezier te hebben bij wat ik deed
25. Ik was me bewust van mijn hartslag terwijl ik me niet fysiek inspande (bv. het gevoel van een versnelde hartslag of het overslaan van het hart)
26. Ik voelde me somber en zwaarmoedig
27. Ik merkte dat ik erg snel prikkelbaar was
28. Ik had het gevoel dat ik bijna in paniek raakte
29. Ik vond het moeilijk tot rust te komen nadat iets me overstuur had gemaakt
30. Ik was bang dat ik van mijn stuk zou raken bij een eenvoudige nieuwe bezigheid of taak
31. Ik was niet in staat om over ook maar iets enthousiast te worden
32. Ik vond het moeilijk om te dulden dat ik gestoord werd bij wat ik aan het doen was
33. Ik was erg nerveus
34. Ik had het gevoel niets waard te zijn
35. Ik had volstrekt geen geduld met dingen die me hinderden bij iets dat ik wilde doen
36. Ik voelde me ontzettend angstig
37. Ik kon niets in de toekomst zien om me op te verheugen
38. Ik had het gevoel dat mijn leven geen zin had
39. Ik merkte dat ik erg onrustig was
40. Ik maakte me zorgen over situaties waarin ik in paniek zou raken en mezelf belachelijk zou maken
41. Ik merkte dat ik beefde (bv. met de handen)
42. Ik vond het moeilijk om het initiatief te nemen om iets te gaan doen

Bedankt voor uw medewerking!

Indien u tijdens of na het invullen van deze vragenlijst tot de vaststelling komt dat u last heeft van depressie, angst, zelfmoordgedachten, ... , weet dan dat u terecht kan voor psychologische ondersteuning bij volgende instanties:

Uw huisarts; een psycholoog; de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (inkomensafhankelijke tarieven); de Centra Algemeen Welzijnswerk (gratis hulpverlening); ...

Meer informatie: www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Dank u voor het invullen van de enquête.

U kunt ook uw eigen enquête samenstellen. Makkelijk en helemaal gratis!

Gebruik 100+ sjablonen voor een snelle start
Maak een moderne vragenlijst, die overal perfect werkt
Ontvang waardevolle antwoorden op diverse vragen
Maak uw Enquête Gratis

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.