UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta on going (ewaluacja wewnętrzna LSR)

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych LGD oraz Państwa projekty finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W ramach podsumowań realizacji programu oraz wypełniając zapisy zawarte w LSR przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie Państwa prosimy. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie!

Prezes LGD

Metryczka (należy wybrać jedną odpowiedź):

1 Płeć:
Wymagana odpowiedź

2 Niepełnosprawność
Wymagana odpowiedź

3 Status na rynku/rynku pracy
Wymagana odpowiedź

4 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

5 Wiek
Wymagana odpowiedź

6 Miejsce zamieszkania (gmina)
Wymagana odpowiedź

ANKIETA ON - GOING

7 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem "moja gmina jest dobrym miejscem do życia, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje podstawowe potrzeby"?
Wymagana odpowiedź

8 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem "w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się"?
Wymagana odpowiedź

9 Jak Pan/Pani obecnie ocenia swoją gminę pod względem:
Wymagana odpowiedź

bardzo dobrze
dobrze
trochę dobrze/trochę źle
źle
bardzo źle
nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy

10 Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku (2017)
Wymagana odpowiedź

tak
nie
nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjnosportowych,obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń, zespoły, chóry etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

11 Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a z warunków życia w gminie?
Wymagana odpowiedź

12 Czy rozważa Pan/Pani zmianę miejsca zamieszkania? Należy zaznaczyć jedną odpowiedź
Wymagana odpowiedź

13 Jakie są powody?

14 Czy w ostatnim roku Pan/Pani osobiście korzystał/-a z infrastruktury/obiektów dofinansowanych ze środków unijnych?
Wymagana odpowiedź

15 Czy Pan/Pani osobiście korzystał/-a w ostatnim roku z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny itp. finansowanych ze środków unijnych?
Wymagana odpowiedź

16 Czy Pana/Pani zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

17 Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/Pani możliwość decydowania o podziale środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów należy wesprzeć w pierwszej kolejności? (Należy wybrać 3 najważniejsze)
Wymagana odpowiedź

18 Czy zna Pan/Pani Lokalną Grupę Działania "Sierpeckie Partnerstwo"?
Wymagana odpowiedź

19 W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/-a się o Lokalnej Grupie Działania "Sierpeckie Partnerstwo"?

20 Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zapewniającego obsługę mieszkańców?

21 Jak Pan/Pani ocenia harmonogram naboru wniosków?

22 Jak ocenia Pan/Pani dostęp informacji na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Sierpeckie Partnerstwo"