Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sobrance

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sobrance, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je strednodobý rozvojový dokument a určuje smer rozvoja mesta.

Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta formou tohto dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života.

Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie stratégie rozvoja obce s ohľadom na Vaše potreby.


Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Prosíme zakrúžkovať vhodnú odpoveď.


Vyplnený dotazník bude následne spracovaný oddelením Strategického plánovania a riadenia projektov Mestského úradu Sobrance a výstupy z neho budú zapracované do strategického dokumentu PHRSR na obdobie rokov 2023 – 2030. Vyplnenie dotazníka je potrebné najneskôr do 30. mája 2023.


Spustiť dotazník