Vplyv soc. sietí na osobnosť adolescenta

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Milá žiačka/milý žiak,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu zameraného na

sociálne siete a ich vplyv na osobnosť adolescenta. Vaša spolupráca umožní získať

informácie, ktoré sociálne siete dnešní adolescenti využívajú, či sa už stretli s extrémizmom

alebo radikalizmom, aké pocity prežívajú, a či sami boli aktérmi nevhodného správania sa

v online priestore.

Dotazník je anonymný, získané údaje budú použité len na účely prieskumu. Odpovede

sa nebudú spájať s Vašou osobou.

Pri jednotlivých otázkach označte krížikom odpoveď, ktorá vyjadruje Váš názor,

alebo viac odpovedí, ak je to pri otázke uvedené.

Spustiť dotazník