.

Dotazník o personálnych kapacitách a efektívnosti práce

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako hodnotíte dostatočnosť personálnych zdrojov pre plánované množstvo práce?

Vyberte jednu možnosť.
2

Aký je váš názor na efektívnosť práce personálu?

Ohodnoťte od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi nízku efektívnosť a 10 veľmi vysokú efektívnosť.
3

Aké faktory by podľa vás mohli zlepšiť efektívnosť práce v tíme?

Napíšte svoje odpovede v texte.
4

Aký je váš názor na prácu tímu ako celku?

Ohodnoťte od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi nízku úroveň a 10 veľmi vysokú úroveň.
5

V akých oblastiach vidíte potenciál pre zlepšenie práce tímu?

Napíšte svoje odpovede v texte.
6

Ako by ste zhodnotili spoluprácu tímu so zameraním na dosahovanie cieľov?

Vyberte jednu možnosť.
7

Aké sú vaše návrhy na zlepšenie spolupráce v tíme?

Napíšte svoje odpovede v texte.
8

Aký je podľa vás najväčší prínos práce tímu v rámci napĺňania úloh?

Napíšte svoju odpoveď v texte.
9

Aké metódy vedenia tímu by podľa vás mohli prispieť k zvýšeniu efektívnosti práce?

Napíšte svoje návrhy v texte.
10

Ako hodnotíte komunikáciu v rámci tímu vo vzťahu k účinnosti plnenia úloh?

Vyberte jednu možnosť.