Kvalita života rómskych rodín v centrách pre deti a rodiny

Milí respondenti, rodičia z centier pre deti a rodiny,

obraciam sa na Vás s požiadavkou o vyplnenie tohto dotazníka. Účelom tohto dotazníka je prispieť k záverom empirickej časti diplomovej práce, ktorej názov je Kvalita života rómskych rodín počas pobytu v centrách pre deti a rodiny. Prosím Vás zakrúžkujte odpoveď, ktorú uznáte za vhodnú. Dotazník sa zameriava na faktory tvoriace kvalitu života rómskych rodín v centrách pre deti a rodiny. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie 10 minút. Dotazník je anonymný a získané údaje budú použité iba pre účely mojej diplomovej práce.

 

Za Vašu ochotu, spoluprácu a čas Vám ďakujem.Spustiť dotazník