Kryzys migracyjny w opinii mieszkańców Gdańska

Jestem studentką III roku pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Piszę pracę licencjacką, na temat: „Kryzys migracyjny w opinii mieszkańców Gdańska”. Zwracam się z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną w celach naukowych.

W ankiecie posłużono się określeniem uchodźca, pod pojęciem którym rozumieć należy osobę, zmuszoną do wyjazdu (ucieczki) ze swojego kraju z powodu obawy przed prześladowaniami na tle rasowym, religijnym, narodowościowym, politycznym lub innym zagrażającym życiu i zdrowiu jednostki. Do celów badawczych pojęcie to w niniejszej ankiecie odnosi się również do osób uciekających z terenów objętych konfliktami zbrojnymi.

Dziękuję.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Jak długo jest Pan/Pani mieszkańcem miasta Gdańska?
Wymagana odpowiedź

4.Czy w związku z kryzysem migracyjnym zauważył Pan/Pani większą liczbę uchodźców przebywających w Gdańsku?
Wymagana odpowiedź

5.Czy w związku z napływem uchodźców do Gdańska obawia się Pan/Pani któregoś z niżej wymienionych zagrożeń? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

6.Czy wzrost liczby uchodźców negatywnie wpłynął na poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa?
Wymagana odpowiedź

7.Czy w związku z kryzysem migracyjnym status ekonomiczny Pana/Pani rodziny:
Wymagana odpowiedź

8.Czy Pana/Pani zdaniem Gdańsk powinien przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
Wymagana odpowiedź

9.Czy ma dla Pana/Pani znaczenie kultura napływającej ludności?
Wymagana odpowiedź

10.Czy obawia się Pan/Pani zagrożeń związanych z religią wyznawaną przez uchodźców? Proszę zaznaczyć religię, której obawia się Pan/Pani najbardziej:
Wymagana odpowiedź

11.Czy powinno się ułatwić uchodźcom podejmowanie w Polsce pracy, jeśli nie ma chętnych Polaków do pracy na danym stanowisku?
Wymagana odpowiedź

12.Czy jest Pan/Pani gotowy/a zamieszkać w sąsiedztwie z uchodźcami?
Wymagana odpowiedź

13.Czy jest Pan/Pani gotowy/a na integrację z uchodźcami przybywającymi do Gdańska (na przykład poprzez spotkania promujące kulturę oraz tradycję)?
Wymagana odpowiedź

14.Czy słyszał/a Pan/Pani o Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów?
Wymagana odpowiedź

15.Czy uważa Pan/Pani, że miasto Gdańsk powinno podjąć działania mające na celu poprawę jakości oraz warunków życia uchodźców (między innymi poprzez pomoc finansową, naukę języka)?
Wymagana odpowiedź

16.Czy uważa Pan/Pani, że miasto Gdańsk powinno pomóc uchodźcom w wejściu na rynek pracy?
Wymagana odpowiedź

17.Czy popiera Pan/Pani uchwałę Rady Miasta Gdańska umożliwiającą przyznanie uchodźcom w nadzwyczajnych sytuacjach mieszkania komunalnego?
Wymagana odpowiedź

18.Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie przyjąć do swojego domu osoby będące w procedurze nadania statusu uchodźcy/uchodźców lub osoby ze statusem ochrony uzupełniającej na określony czas (na przykład do czasu znalezienia mieszkania)?
Wymagana odpowiedź

19.Jaki pozytywne aspekty dostrzega Pan/Pani w związku z przybyciem uchodźców na teren miasta Gdańska? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź