UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Motywy podjęcia zawodu kuratora sądowego

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Jestem studentką III roku, I stopnia Pedagogiki o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Rzeszowskim. Proszę o wypełnienie ankiety, która posłuży mi do opracowania badań na temat motywów podjęcia zawodu kuratora sądowego. Ankieta jest anonimowa. Składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Jest to badanie pilotażowe. W razie uwag proszę o notatkę przesłaną na dany adres: student.resocjalizacji22@gmail.com. Dziękuję za poświęcony czas.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

4 Proszę podać swoją aktualną sytuację rodzinną
Wymagana odpowiedź

5 Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

6 Czy posiada Pan/Pani dzieci?

7 Jeśli tak to ile?

8 Stan materialny
Wymagana odpowiedź

9 Poziom wykształecenia
Wymagana odpowiedź

10 Jeżeli wyższe to jaki kierunek?
Wymagana odpowiedź

11 Kurator sądowy
Wymagana odpowiedź

12 Stopień zawodowy
Wymagana odpowiedź

13 Staż pracy w zawodzie kuratora
Wymagana odpowiedź

14 Czy wśród Pana/Pani podopiecznych jest więcej:
Wymagana odpowiedź

15 Z iloma podopiecznymi pracuje Pan/Pani obecnie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

16 Ile maksymalnie dozorów/nadzorów powinien(powinna) Pan/Pani mieć by efektownie pracować?
Wymagana odpowiedź

17 Proszę wskazać liczbę podopiecznych, którzy z powodzeniem zakończyli pracę z Panem/Panią
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

18 Proszę wskazać liczbę podopiecznych, którzy z niepowodzeniem zakończyli pracę z Panem/Panią
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

19 W jaki sposób według Pana/Pani można ocenić efektywność pracy kuratora z osobą objętą kuratelą?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

20 Jakie cechy osobowości Pana/Pani zdaniem ma osoba wykonująca zawód kuratora? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

21 Czym według Pana/Pani kierują się przyszli kuratorzy wybierając ten zawód?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

22 Istnieje powszechne przekonanie, że staż pracy w zawodzie rzutuje na efektywność wykonywanej pracy. Jaka jest Pana/Pani stanowisko w tym obszarze?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

23 Jakimi motywami kierował się Pan/i podejmując zawód kuratora? Proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

24 Proszę podać częstotliwość wykorzystywania podanych metod i technik w swojej pracy
Wymagana odpowiedź

Często
Rzadko
Nigdy
Casework
Network
Groupwork
Rozmowy oraz wsparcie psychologiczne
Metoda doradzania wychowawczego
Mediacja
Kontrola
Socjotechnika
Kontrakt socjalny
Socjoterapia
Psychoterapia
Psychoterapia grupowa
Terapia pedagogiczna
Technika kooperatywna

25 Które z wymienionych metod uważa Pan(i) za najbardziej skuteczne w pracy z podopiecznym? (Proszę wskazać przynajmniej 3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

26 Proszę określić częstotliwość współpracy z danymi instytucjami
Wymagana odpowiedź

Często
Rzadko
Nigdy
MOPR ,MOPS ,GOPS, PCRP
Policja
Szkoła
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Poradnie odwykowe
Kościół
Służba zdrowia
RODK
Świetlice terapeutyczne
Placówki resocjalizacyjne

27 Proszę ocenić czynniki decydujące o skuteczności kurateli w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo rzadko, natomiast 5 bardzo często
Wymagana odpowiedź

Metody i techniki stosowane w pracy kuratora
Prawy 3
Częstotliwość kontaktów z osobą objętą nadzorem/ dozorem
Prawy
Środowisko rówieśnicze
Prawy
Środowisko rodzinne
Prawy
Gotowość wychowanka do współpracy
Prawy
Osobowość wychowanka
Prawy
Cechy osobowości kuratora
Prawy