Zabezpečovacie inštitúty v obchodnozáväzkových vzťahoch - výskum k dizertačnej práci

Dobrý deň,

Vážené respondentky, Vážení respondenti,

venujte prosím niekoľko minút (20m) svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, zameraného na vedecký výskum využívania zabezpečovacích inštitútov v obchodnozáväzkových vzťahoch (B2B)

Výsledky dotazníkového hodnotenia budú spracované v dizertačnej práci na danú tému. 


Dotazník je anonymný, Vaše údaje nebudú nikde zverejnené.


--------Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila:

Moje meno je Regina Šťastová som internou doktorandkou Ústavu štátu a práva, Slovenskej akadémie vied a zároveň pôsobím na Katedre obchodného a hospodáskeho práva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Môj osobný výskum je primárne zameraný na výmáhanie pohľadávok, ale svoju pozornosť venujem aj problematike práva obchodných spoločností.

Na priloženom linku nájdete okrem môjho profilu, aj zoznam mojej publikačnej činnosti:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12833&action=


Vaše odpovede budú pre môj výskum veľkým prínosom. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujem!

Spustiť dotazník