Attityder kring AI

Information till forskningspersoner

Vi vill fråga dig om du vill delta i en del av ett större forskningsprojekt.  I det här dokumentet får du information om delprojektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill vi att du ska delta?

Artificiell intelligens (AI) handlar om att skapa datorprogram eller maskiner som kan tänka, lära sig och fatta beslut på ett sätt som liknar hur människor gör. Det är som att ge en dators förmågan att lösa problem på ett smart sätt utan att behöva specificera exakt hur varje steg ska utföras. Numera används olika datorprogram inom vården för att förbättra vården på olika sätt. Inom röntgen kan AI avläsa och analysera röntgenbilder och hitta avvikelser tidigare och mer noggrant.


På den röntgenavdelning där du arbetar, används ibland AI för att tidigare och snabbare hitta avvikelser i röntgenbilderna. Du tillfrågas härmed om att delta i en forskningsstudie som handlar om att ta reda på personalens attityder till AI inom radiologin.


Forskningshuvudman för projektet är Göteborgs Universitet och Region Halland. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är XXXX


Hur går projektet till?

Du kommer att få en enkät skickad digitalt. Frågorna som finns i enkäten handlar om hur du ser på AI och dess implemetering inom radiologin.  Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i.


Ditt arbete och dina arbetsuppgifter kommer inte att påverkas till följd av medverkan i enkäten.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Det finns inga fysiska risker med ditt deltagande i denna studie.


Vad händer med dina uppgifter?

Studien kommer inte att samla in och registrera information om dig. Dina svar på enkäten kommer inte att kunna härledas till dig som person.


Huvudansvarig för projektet är  May Bazzi (epost: may.bazzi@gu.se, telnr: 0700-761693) och till denne kan du höra av dig vid frågor.


Hur får du information om resultatet av projektet?

Resultaten kommer presenteras på gruppnivå i en forskningsartikel. Om du vill ta del av resultaten kan du ta kontakt med huvudansvarig forskare.


Försäkring och ersättning

Patientförsäkring ingår till dig som är patient. Ingen extra ersättning utgår för deltagande i studien.


Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du godkänner ditt deltagande genom att fylla i enkäten.


Ansvariga för projektet

Ansvarig för projektet är

Huvudansvarig forskare

May Bazzi, universitetslektor

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Box 457, 405 30  

Göteborgs Universitet

Tel: 0700-761603

e-post: may.bazzi@gu.se

 

Studenter

Wilma Eriksson, student

Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs Universitet

e-post: guseriwic@student.gu.se

 

Elizabeth Mukasa Mpagi, student

Röntgensjuksköterskeprogrammet, Göteborgs Universitet

e-post: gusmukel@student.gu.se

 

Dataskyddsombud

Security Solution Scandinavia AB

Postadress: Flöjelbergsgatan 20 C

431 37 Mölndal

Tel: 031-98 90 00

e-post: dataskyddsombud@gu.se

 


Starta en Enkät Nu