.

Dificultades de comprensión lectora no alumnado de secundaria en Galicia

Estimado señor o señora, por favor, dedique unos minutos de su tiempo a rellenar el siguiente encuesta.

Protegido
1

No seu centro educativo contan con materiais adaptados a NEAE

Seleccione una respuesta
2

En caso de que a resposta fose "SI", podería indicar un exemplo dun caso concreto?

Non se necesitan datos do alumno ou alumna, só detallar si se trataba dun caso de persoa con discapacidade intelectual (TDAH, TEA, Autismo, Síndrome de Down...) e exemplificar que recursos se lle ofrecen a esa persoa no centro
3

Percibe no seu centro que se incrementan os casos de alumnado con déficit de atención ou dificultades de comprensión lectora?

Seleccione una respuesta
4

En caso de que a resposta fose "SI", cal cre que é o motivo?

5

Estase a experimentar no seu centro un incremento da taxa de abandono entre o alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria?

Seleccione una respuesta
6

En caso de que a resposta fose "SI", cal cre que é o motivo?

7

En que cursos considera que se dan máis casos de baixo rendemento escolar?

Seleccione una o más respuestas
8

No seu centro traballase coa "lectura fácil" como ferramenta inclusiva para persoas con NEAE?

Seleccione una respuesta
9

Hai profesorado formado en adaptar materiais a lectura fácil ou facilitada para o alumnado con NEAE

Seleccione una respuesta
10

En caso de "SI", de cantos docentes se tratan?

Escriba unha cifra numérica