Enkät för examensarbete “En linjeorganisations möjligheter och utmaningar för att jobba processorienterat och tvärfunktionellt med inköp och anskaffning”

Vakin är en linjeorganisation som står inför förändringsresan mot att styra organisationen mot ett mer processorienterat arbetssätt. Detta görs bl.a. via de processkartor och arbetsrutiner organisationen redan har, eller håller på att ta fram och utveckla. 


I syfte av mitt examensarbete bjuder jag in er att svara på denna enkät gällande processorienterat arbetssätt för inköp och anskaffning. Examensarbetet kommer att undersöka vad det finns för framgångsfaktorer och utmaningar med att en linjeorganisation ska börja arbeta processorienterat, med fokus på inköp och anskaffning.


Jag önskar därför era tankar och åsikter kring ämnet, eftersom inköp och anskaffning på ett eller annat sätt berör alla olika delar av verksamheten och därför är er input viktig. Utöver enkäten kommer jag även att undersöka och sammanställa hur andra organisationer med liknande organisatoriska förutsättningar gjort för att börja arbeta processorienterat med inköp och anskaffning samt vad dessa har sett för framgångsfaktorer och fallgropar. 


Enkäten är anonym och består av ett antal frågor där ni får svara på hur ni i verksamheten ser på samarbetet med inköpsfunktionen (Carolina och Knut) i dagsläget, vad ni ser för positiva delar, utmaningar samt hur ni önskar att det processorienterade arbetet mellan er och inköpsfunktionen ska se ut. 

Jag önskar att du svarar på frågorna utifrån den insynen och det samarbetet du nu har med inköpsfunktionen i din nuvarande roll.


Tack för er medverkan!

Matilda Sandström,

LIA-praktikant på inköp


Begrepp i enkäten:

Linjeorganisation - Kan också kallas funktionsorganisation. Linjeorganisationen är en typ av organisation som fördelar ansvar och rapportering till separata funktionella enheter, såsom ekonomi, VA, Renhållning och verksamhetsstöd.


Anskaffning - Att tillgodose ett behov. Detta kan vara en produkt, ett avtal (till exempel serviceavtal), hyra/leasing av fordon eller andra varor, en konsult osv.


Processorienterat arbetssätt - Ett sätt att arbeta inom en organisation för att undvika de vanligtvis hierarkiska, verksamhetsindelade arbetssätten. I stället för att fokusera på att nå ett mål inom varje verksamhetsområde, arbetar man tvärfunktionellt mellan verksamhetsområdena för att nå ett slutmål, ofta en produkt eller tjänst med processen som arbetssätt. Första steget är ofta att beskriva processen i en processkarta.


Funktionsområden: Organisationens olika avdelningar, i Vakins fall till exempel inköp, VA-produktion, verksamhetsstöd, grovavfall, underhåll osv.

Starta en Enkät Nu