.

DOTAZNÍK K NÁRODNÍM DOTACÍM POSKYTOVANÝM MINISTERSTVEM KULTURY (oblast podpory kulturních aktivit)

Vážení příjemci dotací, spolupracovníci, přátelé české kultury,

vláda ČR schválila záměr provést revizi výdajů našeho ministerstva v oblasti dotací.

Uvědomujeme si, že dotace tvoří významnou část činnosti úřadu a mnohé sektory kultury a umění se bez nich neobejdou. Rádi bychom znali Vaše názory na celý systém. Využijeme je při uvažování o jeho případné reformě. Oceníme, když si najdete 15 minut na vyplnění jednoduchého dotazníku, vč. případných komentářů.

Spolu to zvládneme. Děkujeme Vám.

Zabezpečeno
logo

SEKCE 1 / O VÁS

1. JSTE FYZICKÁ ČI PRÁVNICKÁ OSOBA?

2. POKUD JSTE OZNAČILI PRÁVNICKOU OSOBU, UVEĎTE TYP SVÉ ORGANIZACE.

3. JMÉNO / NÁZEV VAŠÍ ORGANIZACE

4. VAŠE SÍDLO / SÍDLO VAŠÍ ORGANIZACE (OBEC)

5. VELIKOST VAŠÍ ORGANIZACE

6. JSTE ŽADATELEM V NAŠICH DOTAČNÍCH PROGRAMECH?

7. VYBERTE, VE KTERÉ OBLASTI / OBLASTECH ŽÁDÁTE. POKUD JSTE DOSUD NEŽÁDALI, ZAŠKRTNĚTE TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ BY SE VÁS TÝKALO.

Vyberte jednu nebo více odpovědí

logo

SEKCE 2 / SOUČASNÝ STAV DOTAČNÍHO SYSTÉMU MK

8. POKRÝVAJÍ PODLE VAŠEHO NÁZORU JEDNOTLIVÉ DOTAČNÍ TITULY POTŘEBY VAŠEHO OBORU?

Zde můžete rozvést svou odpověď.

9. JSOU PODLE VÁS V NAŠICH DOTAČNÍCH TITULECH KONKRÉTNĚ URČENÉ PRIORITY?

Zde můžete rozvést svou odpověď.

10. CHYBÍ V RÁMCI NAŠÍ DOTAČNÍ PODPORY NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ TYP AKTIVIT?

Zde můžete rozvést svou odpověď.

11. JAK VNÍMÁTE NAŠE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE?

(0 = nenáročné; 10 = velmi náročné)
0 - nenáročné,
10 - velmi náročné
nenáročné
velmi náročné

Zde můžete rozvést svou odpověď.

12. JAK TRANSPARENTNÍ JE PODLE VÁS HODNOCENÍ PROJEKTŮ?

(0 = netransparentní; 10 = transparentní)
0 - netransparentní,
10 - transparentní
netransparentní
transparentní

Zde můžete rozvést svou odpověď.

logo

SEKCE 3 / K BUDOUCNOSTI DOTAČNÍHO SYSTÉMU MK

13. DO JAKÉ MÍRY MÁME PODPOROVAT VE VAŠEM OBORU JEDNOTLIVÉ TYPY PROJEKTŮ Z HLEDISKA JEJICH DOPADU?

Součet za všechny typy projektů musí dávat dohromady 100 %
Rozdělte 100 procent
celostátní
0
0
100
regionální / krajské
0
0
100
lokální / místní
0
0
100

Zde můžete rozvést svou odpověď.

14. UVEĎTE NA ŠKÁLE, JAK BYCHOM MĚLI ROZDĚLOVAT PODPORU MEZI PROJEKTY.

(0 = podporovat více projektů nižšími částkami; 10 = podporovat méně projektů vyššími částkami)
0 - podporovat více projektů nižšími částkami ,
10 - podporovat méně projektů vyššími částkami
podporovat více projektů nižšími částkami
podporovat méně projektů vyššími částkami

Zde můžete rozvést svou odpověď.

15. JAKÉ NOVÉ DOTAČNÍ TITULY ČI TÉMATA BYSTE V NAŠEM DOTAČNÍM SYSTÉMU PŘIVÍTALI? (např. multižánrová kreativní centra, rezidenční domy, kreativní učení...)?

16. JAKOU DOTAČNÍ PODPORU VYUŽÍVÁTE VE SVÝCH PROJEKTECH?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Zde můžete stručně popsat svoji situaci.

17. JAK BY MĚL PODLE VÁS IDEÁLNĚ FUNGOVAT SYSTÉM VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ KULTURY?

18. UVEĎTE JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY, PROBLÉMY ČI NÁMĚTY PRO BUDOUCÍ PODOBU NAŠEHO DOTAČNÍHO SYSTÉMU.

19. POKUD MÁTE K DISPOZICI JAKÉKOLIV OBSAHOVÉ ANALÝZY, PRÁVNÍ STANOVISKA ČI JINÉ DOKUMENTY, VÁŽÍCÍ SE K PROBLEMATICE VEŘEJNÉHO FINANCOVÁNÍ KULTURY ČI DOTAČNÍCH SYSTÉMŮ, OCENÍME, KDYŽ NA NĚ UVEDETE ODKAZ (POPŘ. NA WEBOVÉ ULOŽIŠTĚ).

Děkujeme za Váš čas a poskytnuté odpovědi.

Sdílejte tento dotazník a pomozte nám získat další odpovědi.