.

Hodnotenie učiteľa

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako by si celkovo ohodnotil učiteľa?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké sú silné stránky učiteľa? (napíš aspoň dve vlastnosti)

3

V čom by sa učiteľ mohol zlepšiť?

4

Odporučil by si tohto učiteľa iným študentom?

Vyberte jednu odpoveď
5

Učiteľ jasne vysvetľuje učivo a je pochopiteľné pre študentov?

Vyberte jednu odpoveď
6

Učiteľ je dobre pripravený na hodiny?

Vyberte jednu odpoveď
7

Učiteľ je spravodlivý pri hodnotení študentov?

Vyberte jednu odpoveď
8

Učiteľ dokáže udržať disciplínu v triede?

Vyberte jednu odpoveď
9

Učiteľ sa o študentov zaujíma a podporuje ich?

Vyberte jednu odpoveď
10

Učiteľ je dostupný pre študentov, ktorí potrebujú pomoc?

Vyberte jednu odpoveď
11

Učiteľ vytvára v triede pozitívnu a inkluzívnu atmosféru?

Vyberte jednu odpoveď
12

Učiteľ motivuje študentov k učeniu?

Vyberte jednu odpoveď
13

Učiteľ pomáha študentom rozvíjať dôležité zručnosti a vedomosti?

Vyberte jednu odpoveď
14

Napíš dve pozitívne vlastnosti učiteľa?

15

Napíš dve negatívne vlastnosti učiteľa na ktorých by mal zapracovať?

16

Čo by si zlepšil na vyučovacích hodinách učiteľa, aby hodiny boli pre teba zaujímavejšie