Zhodnotenie marketingových a komunikačných aktivít v obci Nitrianske Rudno

Vážení respondenti,

moje meno je Romana Miniková a v rámci štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, spracovávam diplomovú prácu na tému: Vybrané formy marketingových aktivít smerujúce k regionálnemu rozvoju. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o anonymné vyplnenie tohto dotazníka. 


Cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť úroveň komunikácie obce Nitrianske Rudno s jej občanmi a zhodnotiť celkovú spokojnosť s marketingovými aktivitami, ktoré obec v rácmi svojich možností vyvíja.


Za ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujem.


Spustiť dotazník