"Naša trieda 1"


Milí žiaci,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník nie je žiadna skúška, nie sú tu správne alebo nesprávne odpovede. Máte napísať, aká je teraz vaša trieda, vaši spolužiaci. Každú vetu v dotazníku si najskôr prečítajte. Na jednotlivé otázky odpovedajte číslami (podobne ako školské známky) od 1 do 5, pričom známka 1 vyjadruje váš úplný súhlas a naopak známka 5 znamená váš nesúhlas. 


Spustiť dotazník