Powered by

Hodnotenie kompetencie sestier v Českej republike

Vážená respondentka, vážený respondent

Ďakujeme Vám, že ste si našli čas na zodpovedanie tohto dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie a analýze kompetencie sestier v Českej republike. Dotazník je anonymný a dobrovoľný. Dotazník je rozdelený do 8 kapitol. Jednotlivé kapitoly maximálne obsahujú 8 -15 jednoduchých otázok. Vašou úlohou bude označiť tú možnosť, ktorá najviac vyjadruje Váš názor. Na jeho vyplnenie budete potrebovať približne 20 -30min. Je to štandardizovaný dotazník (Nurse Competence Scale) od autorky Dr. Riitta Meretoja, PhD. Tento výskum je súčasťou mojej záverečnej práce. Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých časopisoch.

Ďakujem Vám za spoluprácu a Váš čas venovaný vypĺňaniu dotazníka!

Ak máte akékoľvek otázky alebo záležitosti týkajúce sa tohto výskumu, kontaktujte prosím: m.cerveny.m@gmail.com

Mgr. Martin Červený

Spustiť dotazník