Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze oraz wartości uznawanych przez Państwa. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Państwa opinie i propozycję zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ankieta jest anonimowa.

1. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

2. W jakich wydarzeniach organizowanych przez szkołę brało udział jako widz lub uczestnik Państwa dziecko? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

3. Czy państwa dziecko:
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Czuje się w szkole bezpiecznie?
2.Chętnie przychodzi do szkoły?
Jest akceptowane i dowartościowywane przez nauczycieli?
Jest świadome zagrożeń wynikających z uzależnień?
Jest świadome znaczenia zdrowego tryby życia?
Zna zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych?
Zna zasady prawidłowych zachowań rodzinnych, obywatelskich i społecznych propagowanych przez szkołę?
Wie do kogo należy się zwrócić ze swoimi problemami?
Korzystało z pomocy nauczycieli, pedagog, innych pracowników szkoły w rozwiązywaniu problemów? (np. problemy w nauce, konflikty rówieśnicze, zdrowie).
Relacjonuje Państwu w domu działania wychowawcze i profilaktyczne, w których bierze udział?

4. Czy Państwa dziecko spotkało się w szkole z przejawami negatywnych zachowań ( agresja fizyczna, słowna, stosowanie używek) Jeśli tak, to z jakimi?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

5. Prosimy wskazać po jednej odpowiedzi przy każdym pytaniu.
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Czy otrzymali Państwo informację na temat celów wychowawczo-profilaktycznych szkoły? (na zebraniu rodzicielskim)
Czy otrzymali Państwo informację o tym, gdzie można znaleźć i zapoznać się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły?
Czy znają Państwo prawa i obowiązki uczniów?
Czy znają Państwo system oceniania zachowania uczniów?
Czy Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zgodny z uznawanymi przez Państwa wartościami i normami zachowania?
Czy postawy uczniów są uwzględniane w procesie oceniania ich zachowania?
Czy w szkole przestrzegane są prawa ucznia?
Czy szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?
Czy założenia wychowawczo-profilaktyczne szkoły odpowiadają problemom z jakimi spotykają się uczniowie?
Czy uważają Państwo, że mają wpływ na budowanie celów wychowawczych szkoły (np. proponowanie tematów lekcji wychowawczych, wycieczek, organizacji imprez klasowych i szkolnych)?
Czy Państwa zdanie jest uwzględniane w procesie wychowawczym prowadzonym przez szkołę (np. zastrzeżenia zgłaszane wychowawcą)?

6. Jakie Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe (inne,niż dotychczas) w zakresie wychowania i profilaktyki?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

7. Inne Państwa uwagi, spostrzeżenia, zastrzeżenia do pracy szkoły.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Tutaj wpisz tekst pytania...
Wymagana odpowiedź

8. Proszę zaznaczyć klasę lub klasy, do której uczęszcza/uczęszczją Państwa dziecko/dzieci.
Wymagana odpowiedź